Viktig seier i lagmannsretten

Publisert: 10.12.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Oppsigelsen av et EL og IT-medlem er kjent ugyldig av lagmannsretten.

Dommen fra Frostating lagmannsrett sier at utvalgskretsen er usaklig, og at oppsigelsen dermed er ugyldig.

– Det er veldig bra at lagmannsretten fremhever betydningen av at arbeidsgiver er forpliktet til å følge ansiennitetsprinsippet, og at arbeidsgiver derfor ikke kan bruke utvalgskretser som svekker betydningen av ansiennitetsprinsippet i så stor grad, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Medlemmet hadde 33 års ansiennitet. Ved nedbemanningen benyttet bedriften en utvalgskrets begrenset til divisjon og lokasjon.

Medlemmet har tidligere vunnet saken i tingretten og det var bedriften som anket saken.

Lagmannsretten har i avgjørelsen særlig trukket frem:

  • Telenor har inngått tariffavtale og har således påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge ansiennitetsreglene, med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike dem
  • Tarifforpliktelsen innebærer en plikt til å vurdere arbeidstakere opp mot andre arbeidstakere i hele virksomheten, og at det må i alminnelighet forventes at større virksomheter som Telenor evner å håndtere omfattende utvelgelsesprosesser
  • Telenor hadde begrenset utvalgskretsen slik at for arbeidstaker i denne saken var det ikke andre stillinger hun kunne kreve seg vurdert opp mot, noe som førte til at hennes ansiennitet på 33 år ved utvelgelsen ikke ble tillagt noe vekt
  • Det var andre utvalgskretser som var like naturlige og som ville ført til at ansiennitet hadde fått reell betydning ved utvelgelsen av overtallige
  • Arbeidsgivers praksis skal tillegges vekt, men fikk likevel i denne saken begrenset betydning blant annet fordi de tillitsvalgte alltid hadde protestert mot utvalgskretsen.

–  De tillitsvalgte i Telenor har opptrådt konsekvent opp gjennom årene, og de har gjengitt sitt standpunkt i alle protokoller. Deres arbeid i denne saken kan være egnet å bruke som eksempel på hvordan de tillitsvalgte bør opptre, sier Wahl.

– Bedriftens ankefrist til Høyesterett er midt i januar 2019. Dommen er godt begrunnet, og er i samsvar med de rettslige utgangspunkter som er trukket opp av Arbeidsretten og Høyesterett. Saken er også svært godt opplyst gjennom lagmannsrettens behandling og hele 11 vitner er hørt i saken, så det kan ikke være noen grunn til at den skal ankes, sier Wahl.

LO-advokat Rune Lium førte saken for EL og IT Forbundets medlem.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.