Vikarbyrådirektivet:Sterke betingelser fra LO

- innholdet kan være utdatert

LOs sekretariat har behandlet LOs høringssvar til arbeidsdepartementet om implementering av vikarbyrådirektivet.
– Vi er sterkt bekymret over utviklingen i bemanningsbransjen, sier Flåthen. Det er en sterk vekst i antall vikarbyråer, og deler av bransjen må karakteriseres som useriøs. Svært mange som arbeider i vikarbyråer er midlertidig ansatt. Vår erfaring gjennom det siste halvåret er at de byråene som har praktisert fast ansettelse med lønn mellom oppdrag for deler av sine ansatte, nå sier dem opp og tilbyr dem midlertidige kontrakter for hvert oppdrag. Mange virksomheter leier inn arbeidstakere fra vikarbyråer uten at vilkårene for midlertidig ansettelse er til stede. Det er derfor avgjørende for LO at regjeringen iverksetter nødvendige tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og tiltak som hindrer ulovlig innleie. 

Arbeidsmiljølovens regler om innleie kan opprettholdes


Et spørsmål som har vært diskutert i forbindelse med vikarbyrådirektivet, er om en implementering krever endringer i arbeidsmiljølovens begrensninger på innleie. Her deler LO deler departementets vurderinger og konklusjon om at arbeidsmiljølovens § 14-12 utgjør en lovlig restriksjon begrunnet i de allmenne hensyn som framkommer av direktivet, og derfor kan beholdes.

Likebehandling viktig


LO legger stor vekt på likebehandling av innleide arbeidstakere og fast ansatte når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og er enig med departementet i at lønnsbegrepet må defineres slik at det omfatter mer enn grunnlønn. Utgangspunktet må tas i aktuelle tariffavtaler, inklusive lokale særavtaler. Dersom innleiebedriften har avtaler om bonus eller akkordlønn og de innleide deltar i arbeid som avlønnes på denne måten, må likebehandlingsprinsippet også omfatte dette. 
I innleiebedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, må det lovfestes at sammenligningsgrunnlaget skal være gjennomsnittet av lønnen for den aktuelle stillingskategori inn i innleiebedriften. Uten et klart sammenligningsgrunnlag vil det ikke være mulig å praktisere likebehandling. 
Når det gjelder pensjon bemerker departementet at dette vil by på praktiske utfordringer. LO er enig i dette, men vil likevel understreke at pensjon er en viktig del av lønns- og arbeidsvilkår og må omfattes av lønnsbegrepet. LO ber derfor departementet utrede nærmere om man kan finne en praktisk løsning.

Direktivet må etterleves


For den enkelte innleide er det i dag svært vanskelig å ha oversikt over lønnsvilkårene i innleiebedriften. Den enkelte innleide har heller ikke noe godt grunnlag for å vurdere hvorvidt det arbeidskraftbehovet vedkommende dekker er av midlertidig karakter. LO mener derfor at det må innføres lovregler som bedre sikrer etterlevelse av direktivet.

Innsynsrett


Tillitsvalgte både i innleiebedrift og vikarbyrå må sikres innsynsrett. Både innleiebedrift og vikarbyrå må pålegges å dokumentere at arbeids- og ansettelsesvilkår er i overensstemmelse med likebehandlingsprinsippet. Dette bør lovfestes. Videre må det lovfestes at arbeidsgiver minst en gang per år skal drøfte bruken av innleide arbeidstakere med de tillitsvalgte.

Solidaransvar


Innleiebedriften må pålegges et solidaransvar for vikarbyråets plikt til å følge likebehandlingsprinsippet. Ved brudd på likebehandlingsprinsippet må de tillitsvalgte i innleiebedriften ha adgang til å saksøke vikarbyrået (og innleiebedriften med solidaransvar).

Søksmålsadgang for tillitsvalgte


Ettersom det for den enkelte innleide er svært vanskelig å reise søksmål med krav om fast ansettelse i innleiebedriften, ber LO om at departementet vurderer å ta inn i arbeidsmiljøloven en søksmålsadgang for de tillitsvalgte kombinert med samtykke fra den enkelte innleide. Det bør uansett tas inn en regel i arbeidsmiljøloven om at de tillitsvalgte i innleiebedriften kan reise et fastsettelsessøksmål om at innleie er lovstridig.

Arbeidstilsynet


LO mener at Arbeidstilsynet må få tilført ressurser og bli tildelt kompetanse til å kontrollere at likebehandlingsprinsippet føles. Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet må få tilsvarende kompetanse på sine områder. Vikarbyrå som grovt bryter sine plikter i henhold til direktivet, må strykes fra registeret over vikarbyråer, med den virkning at det ikke er lovlig adgang til å benytte firmaet.
Les mer om LOs høringssvar og vikarbyrådirektivet på frifagbevegelse.no.