Uttalelse om kommune- og fylkestingvalget 2011

Publisert: 27.06.11

– innholdet kan være utdatert

Hvem som vinner kan bli avgjørende for prioriteringer mellom ulike oppgaver, for organiseringen av det kommunale tjenestetilbudet, for kommunale inntekter og investeringer og hvilke ringvirkninger den kommunale virksomheten skal få for lokalsamfunnet. Samlet får dette stor betydning for hvilke velferdstilbud og utviklingsmuligheter kommunenes innbyggere får i hverdagen.

 

Mer folkelig deltakelse i beslutningsprosesser

Vi er alle avhengige av kommunale tjenester og hvordan beslutningene i kommunene fattes. Det er derfor beklagelig at de politiske partiene gjør så lite for å legge til rette for at befolkningen kan delta i budsjetteringsprosessen og hvordan kommunenes tjenestetilbud skal organiseres og drives. Det samme gjelder for ansatte i kommunale virksomheter, fagbevegelsen og folkelige organisasjoner. Folkelig deltakelse i beslutningsprosessene i kommuner og fylkeskommuner vil høyne kvaliteten, øke valgoppslutningen og redusere faren for at pengemakta får for stor innflytelse. Høstens valg må dreie seg om mer enn å stemme på partiers valgprogrammer. Partiene må fortelle hvem de vil lytte til og hvem de vil styre sammen med.

 

Nei til privatisering

Høyresiden vil privatisere offentlig eiendom og offentlige tjenester, både kommunale og statlige. Når kommunale tjenester settes ut på anbud eller privatiseres, overtar pengemakta styringen over kommunale tjenester, ofte i samarbeid med kommunale toppbyråkrater. Folkevalgte politikere mister styringen over kommunale tjenester og blir gisler i samarbeidet mellom pengemakt og byråkrati. Konkurranseutsetting og privatisering er en trussel mot demokratiet og blokkerer for folkelig deltakelse i beslutningsprosessene.

 

Mer til barn og eldre

Svært mange kommuner sliter med dårlig økonomi. Det fører til at grupper som har behov for kommunale tjenestetilbud rammes. Det må bygges ut flere og bedre sykehjemsplasser. Kvaliteten i barnehagene må bedres og fritidstilbudet til barn og unge styrkes. Kommunene og fylkeskommunene har også et ansvar for at ungdom som ønsker å ta yrkesfaglig utdanning får tilbud om skoleplass, og bidra til at det er tilstrekkelig antall lærlingeplasser.

 

Sikre kommunalt eierskap

Privatisering i ulike former betyr oftest at kommunenes kostnader øker og at kommunenes tjenestetilbud svekkes. Ofte har det også ført til monopolisering blant

de private tjenestetilbyderne, og åpnet for monopolprofitter for private selskaper. Mange kommuner eier fortsatt eiendommer og virksomheter som sikrer befolkningen vann, transport, boliger og andre grunnleggende tjenester. En rekke kommuner eier også kraftselskaper. Verdien av disse selskapene er stor, og inntektene for kommunene betydelige. Kommunalt eierskap gir grunnlag for bedre styring over viktige tjenestetilbud, og i mange tilfeller også store inntekter. Kommuner som har solgt seg ut av kraftselskapene, har gått glipp av betydelige summer i form av utbytte og verdiøkning. Dette rammer selvsagt kommunenes tjenestetilbud og dermed befolkningen, og det rammer sysselsetting og skatteinntekter i kommunene. Høstens valg vil også dreie seg om hva som skal skje med kommunalt eierskap.

EL & IT Forbundet krever at salgene av kommunalt eierskap stanses og at kommunale oppgaver som er konkurranseutsatt tas tilbake.

 

Privatisering svekker lønns- og arbeidsvilkår

Erfaringene viser at privat drift og konkurranseutsetting av kommunale tjenester rammer ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dårligere lønns- og pensjonsytelser, midlertidige ansettelser og helseskadelige arbeidstidsordninger er uløselig knyttet til konkurranseutsetting og privatisering av kommunal virksomhet. Valgkampen må også brukes til å belyse og forbedre arbeidsforholdene til ansatte i kommunal sektor. Bruken av konkurranseutsetting og midlertidige ansatte svekker ansattes kompetanse og innflytelse over eget arbeid. Ansatte utfører kommunale tjenester og utgjør førstelinjen i de kommunale tjenestene, og er avgjørende for gode og trygge tilbud til befolkningen.

EL & IT Forbundet krever at den politiske venstresida rydder opp i uverdige arbeidsforhold, stanser sosial dumping, ulovlig og unødvendig vikarbruk, uønsket deltid og helsefarlige arbeidstidsordninger. Ansatte må få bedre arbeidsforhold og større mulighet for å delta i utformingen av tjenestene. Det vil gi økt kvalitet på tjenestene og reduserte kostnader for kommunene.

 

Sikre kollektive forhandlinger

I den siste tida har høyrepartiene brukt mye energi på å angripe fagbevegelsen og ansattes rett til kollektive forhandlinger. Slike angrep fra høyresiden er ikke enestående. Både i Norge så vel som i EU-land og USA, har dette blitt stadig mer vanlig. Men når dette kommer fra ledelsen i Høyre og FrP i forkant av høstens valg, må dette tas alvorlig av ansatte i kommunal sektor og fagbevegelsen. Fagbevegelsen og ansatte i kommuner og fylkeskommuner må stå sammen mot høyresidas brutalisering av arbeidslivet, en samlet venstreside må avvise angrepene på fundamentale demokratiske rettigheter i arbeidslivet.

 

Satse på miljø og klima

Norge må føre en mer offensiv miljø- og klimapolitikk. Også kommuner og fylkeskommuner må ta disse spørsmålene på alvor. Kollektivtrafikken må bygges ut for å redusere behovet for bruk av personbil. Kommunene må ruste opp egen bygningsmasse og gjennomføre effektive energiøkonomiseringstiltak som reduserer energiforbruket og dermed også kommunale utgifter.

 

Etablere styringsdyktige flertall

Tradisjonelt varierer samarbeidsmønsteret betydelig i kommunene, avhengig av partienes prosjekter, samarbeidsevne og -vilje. I mange små kommuner er det også tradisjon for at partiene finner sammen på tvers av partigrensene i viktige spørsmål. Denne gangen er det viktig at regjeringskoalisjonen forsøker å finne sammen i valgkampen og danne styringsdyktige flertall etter valget.

EL & IT Forbundet krever stans i all konkurranseutsetting, offentlig privat samarbeid (OPS) og salg av kommunalt eid virksomhet. Innkjøp av tjenester skal skje fra virksomheter som har ordnede lønns- og arbeidsforhold og tariffavtale, lærlingeordning og opptrer ansvarlig i forhold til samfunn og innfrir ILOs kjernekonvensjoner. Vi krever at det etter valget settes i gang tiltak for å øke folkelig deltakelse i styringen av kommunene og styrking av det lokale demokratiet.

 

New Public Management

Høstens kommunevalg må gi velgerne et reelt valg for hvordan kommunene skal styres de neste fire årene, hvilken retning kommunen skal gå som tjenesteyter, arbeidsgiver og innkjøper av varer og tjenester.

EL & IT Forbundet krever at New Public Management – konkurranseutsetting, OPS, privatisering og press på ansattes lønns- og arbeidsvilkår – rulles tilbake. Kommunene må ta ansvar for egne oppgaver og ansatte, og forvalte fellesskapets inntekter og eierskap på en måte som tjener befolkningen og bidrar til å redusere ulikheter mellom ulike sosiale grupper eller klasser.

 

Sterkt kommunevalg – veien mot 2013

Valgkampen må benyttes til å vitalisere den politiske kampen, utvikle og styrke venstresidens politiske løsninger og former for folkelig deltakelse i politiske prosesser. Dette vil styrke demokratiet og også mobilisere velgere slik at venstresiden går styrket ut av høstens valg. Det har også betydning for utviklingen på nasjonalt plan fram til stortingsvalget 2013 og mulighetene for å vinne også dette valget.

 

 

 

 

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.