Sykefraværet ned

- innholdet kan være utdatert

Sykefraværet gikk ned med rundt ti prosent i de to første kvartalene i 2010 sammenlignet med samme periode i 2009. Tallene for tredje kvartal 2010 viser en tilsvarende stor nedgang.
Det er legemeldt sykefravær som har gått mest ned. Reduksjonen i sykefraværet kan i stor grad forklares med en normalisering av antall tilfeller med sykdommer i luftveiene, ifølge Nav.
– Nå som effekten av både svineinfluensaen og finanskrisen er borte, ser vi at sykefraværet er tilbake på samme nivå som for to år siden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Langt fra IA-målet


Hvis de ferske tallene sammenlignes med tredje kvartal i 2001, det året den første IA-avtalen ble inngått, viser de en liten nedgang i det totale sykefraværet på 5,4 prosent. Målet med IA-avtalen var opprinnelig å redusere sykefraværet med 20 prosent, sammenliknet med fraværet i 2. kvartal 2001.
Sykefraværsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at det er store fylkesvise forskjeller i lengden på sykemeldinger. Sykemeldingstilfellene i Oslo er kortest med et gjennomsnittlig fravær på 34 dager. Hedmark, Aust-Agder og Nord-Trøndelag har de mest langvarige fraværene, med over 52 dager.

Mest ned blant unge


Det legemeldte fraværet har gått mest ned i de yngste aldergruppene, særlig blant unge menn. Nedgangen er drøyt 20 prosent for menn og 17 prosent for kvinner.
Et annet poeng ved statistikken er at andelen sykmeldte som har gradert (delvis) sykemelding, har økt med et par prosentpoeng til 19,5 prosent. Ifølge arbeids- og velferdsdirektør Lystad er dette positivt og i tråd med den nye IA-avtalen som ble inngått i februar i år.
– Tidligere undersøkelser vi har gjort, viser imidlertid at graderte sykdomstilfeller har en tendens til å vare lengre enn fulltids sykemeldinger, sier Lystad til Frifagbevegelse.no.
Han påpeker også at retten til sykepenger bortfaller etter ett år, uansett om man har gradert sykemelding eller ikke.