Sykefravær og holdninger

- innholdet kan være utdatert

Holdninger har mye å si for hva vi gjør. Nokså overraskende for de fleste, er at det motsatte også er tilfellet: Det vi gjør har stor betydning for holdningene våre.
– Vi endrer ofte holdninger slik at de passer med det vi selv gjør, sier Stein Knardahl, avdelingsdirektør ved STAMI.
Han definerer holdninger som tendenser til å reagere på bestemte måter ut fra følelser og oppfatninger om ting, mennesker og hendelser. Ifølge Knardahl dannes holdninger på flere måter og det er fem grunntrekk som er vanskelige å endre på. Personlighetstrekk er ganske konstante sider ved personligheten, og har klar betydning for hvilke holdninger vi får. I tillegg til personlighetstrekk former verdier våre holdninger.
Kloke grep for å endre holdninger
Også forhold i arbeidsmiljøet kan være styrt av underliggende antakelser som igjen setter sitt preg på holdningene. Hyppige endringer og omstillinger kan føre til rollekonflikter og manglende samsvar i jobben mellom krav, ressurser, etikk og mål.
Ledere og ansatte som ønsker å forandre holdninger til arbeidsmiljøet bør først finne ut hvordan arbeidsinnhold og -miljø er.
– Start med en arbeidsmiljøkartlegging. Det er viktig at medarbeiderundersøkelser blir fulgt opp med tilbakemeldingsmøter umiddelbart. Slik kan man på en enkel og systematisk måte skape felles forståelse i arbeidsfellesskapet. For å vite hvordan de ansatte oppfatter og påvirkes av endringer, kan medarbeiderundersøkelser gi et viktig bidrag, sier Knardahl.

Hele artikkelen kan leses på nettsiden til Idébanken.orgFaktaboks om femfaktorteorien
Femfaktorteorien, eller Big-Five-teorien, sier at menneskenes personlighet har noen spesifikke, universelle trekk, uavhengig av kultur og sosial situasjon. Teorien er utviklet av psykologene Gordon Allport, Hans Eysenck og Raymond Cattell.
De fem faktorene er: