Svak økning i ledigheten

- innholdet kan være utdatert

Gjennom 2012 har antallet helt ledige og bruttoledige holdt seg relativt stabilt. En viss nedgang i tallet på ledige stillinger de siste månedene kan imidlertid tyde på at etterspørselen etter arbeidskraft er blitt litt svakere i høst.

Øker blant innvandrere


Mens antallet helt ledige samlet sett fortsatt holder seg lavere enn for ett år siden, har den økt blant innvandrere fra de fleste landene med høy arbeidsinnvandring til Norge.

Bruttoledighet på 3 prosent


Ved utgangen av november var det registrert 60 500 helt arbeidsledige, 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er 1 100 færre ledige enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av november deltok 18 500 på tiltak, som er 500 færre enn på samme tid i fjor. Bruttoledigheten utgjorde dermed i november 79 000 (3,0 pst. av arbeidsstyrken).

Lavest ledighet i vest


Ledigheten er høyest Telemark, Østfold og Oslo med henholdsvis 3,2, 3,1 og 3,0 pst. I de to fylkene øker også ledigheten sammenlignet med november i fjor med 5 prosent. Det er fortsatt lavest ledighet i vestlandsfylkene med 1,6-1,8 prosent.
Les mer om arbeidsledigheten her.