– Styrker norsk forskning

- innholdet kan være utdatert

Fra 2015 skal det lages langtidsplaner for forskning og høyere utdanning etter mønster av det som skjer innen samferdsel og forsvar.
– Det er klart en mer robust ordning for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet i forskningen enn den konstruksjonen som ble omtalt som forskningsfond, sier Solbakken, som karakteriserer det som en seier for forskningen som politikkområde.

Øker innsatsen


Meldingen slår fast at Regjeringen  øker forskningsbevilgningene og stimulere til økt FoU-innsats i næringslivet. SkatteFunn omtales positivt og meldingen framhever viktigheten av internasjonalt forskningssamarbeid.
LO forutsetter at dette følges opp i budsjettsammenheng. Også norsk tilslutning til «Horisont 2020» er meget viktig. Det er et omfattende og viktig program som alle departementer må ta medansvar for finansieringen av, påpeker Solbakken.
LO er tilfreds med at meldingen tar et oppgjør med universitets- og høgskolesektorens utstrakte misbruk av midlertidige ansettelser.
– Vi er glad for at gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår omtales positivt i meldingen som en premiss for kvalitet i forskningen, sier Solbakken.

Halvorsen varsler oppfølging av:




Hva som savnes


– Det vi først og fremst savner i meldingen er en mer markert satsing på FoU i næringslivet, både internt i bedriften og i forskningsbedrifter som f. ek.s Norner i Grenland. Det må til for at næringslivet skal nå sin del av tre prosent målet, sier Solbakken.
-Det er også skuffende at en rødgrønn regjering legger fram en forskningsmelding der arbeidslivsforskning er henvis til et vedlegg fra Arbeidsdepartementet, og forskning på Den norske modellen er totalt fraværende.
LO skal gjennomgå meldingen nøye og følge opp egne standpunkter i Stortingets behandling.
Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter