Stort og smått fra statsbudsjettet

Publisert: 08.10.12

– innholdet kan være utdatert

Fag- og yrkesopplæring

Regjeringa foreslår å bruke 30 mill. kroner til fag- og yrkesopplæring i 2013, for å følge opp statens forpliktelser i Samfunnskontrakten for flere læreplasser.

Basiskompetansen

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skal bidra til å styrke grunnleggende kunnskap i lesing, skriving, regning og IKT blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere. Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge 86,6 millioner kroner i tilskudd til bedrifter og offentlige virksomheter.

Studentboliger

Regjeringen foreslår å bevilge 250 mill. kroner til bygging av rundt 1 000 nye studentboliger i 2013

Litt mer å rutte med

Det blir foreslått å øke grunnstøtten fra 92 500 kroner for undervisningsåret 2012–13 til 94 400 kroner for undervisningsåret 2013–14.

Utbytte Statnett, Statoil, Statkraft

Regjeringen budsjetterer med et utbytte fra Statnett SF på 38 millioner kroner i 2013. Utbyttet utgjør 50 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt.

Det budsjetteres med et utbytte fra Statoil ASA på 13 887 millioner kroner. Dette er en teknisk fremskrivning av utbytte som ble utbetalt fra Statoil ASA i 2012.

Utbyttet fra de børsnoterte selskapene er teknisk videreført på samme nivå som utbetalingene i 2012. Utbyttet fra Statkraft SF foreslås budsjettert til om lag 5,3 milliarder kroner, noe som tilsvarer 85 prosent av Nærings- og handelsdepartementets anslag på utbyttegrunnlag for 2012.

Det samlede utbyttet fra selskaper hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierskap er i 2013 budsjettert til 13,62 milliarder kroner.

Arbeidsliv

Regjeringen styrker innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med om lag 500 plasser sammenlignet med 2012, hvorav 100 plasser til varig tilrettelagt arbeid

Tiltaksnivået for ledige reduseres med om lag 1 000 plasser sammenlignet med 2012. Reduksjonen i tiltaksnivået for ledige må ses i sammenheng med et godt arbeidsmarked.

Fjerner skatteklasse 2

Regjeringen foreslår å avvikle dagens ordning med skatteklasse 2 for enslige forsørgere og videreføre fordelen ved klasse 2 i et eget særfradrag. Det nye fradraget skal gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Omleggingen bidrar til likere behandling av samboere og ektepar. Det nye særfradraget kan graderes etter antall måneder som enslig forsørger, og lettere tilpasses tilfeller hvor foreldrene har avtalt delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.

Uføretrygd

Stortinget har vedtatt at uførepensjonen i folketrygden skal legges om til ny uføretrygd fra 2015. De nye reglene forutsetter at den nye uføretrygden skattlegges som lønn. Regjeringen foreslår nødvendige endringer i folketrygdloven og skatteloven for å følge opp stortingsvedtaket.

Regjeringen foreslår også at uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden skattlegges som lønn. Det vil sikre skattemessig likebehandling og et enklere og mer ensartet skattesystem for uføre med tilleggsytelser fra andre ordninger.

De fleste uføre vil komme bedre ut av omleggingen, skriver departementet i en pressemelding.

Enkelte grupper, i hovedsak med relativt høy inntekt, kan få en skatteøkning. I tillegg vil en liten gruppe som kun mottar ytelser fra andre ordninger enn folketrygden, få økt skatt. Det er hovedsakelig personer med lav uføregrad. Departementet vil komme tilbake med regler som letter overgangen for denne gruppen.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.