STAMI-studie om høyt sykefravær

- innholdet kan være utdatert

STAMI har gjennom en studie funnet at selvrapportert rollekonflikt, høye emosjonelle krav og lav støtte fra leder har størst betydning for legemeldt sykefravær 40 dager eller mer (høyt sykefraværsnivå).

Rollekonflikter


Rollekonflikt oppstår når man får motstridende forespørsler fra to eller flere personer, og kan føre til en opplevelse av å bli «dratt» i ulike retninger i utførelsen av en arbeidsoppgave. I en rollekonflikt inngår også i hvilken grad en mangler ressurser og hjelpemidler til å utføre en arbeidsoppgave, og hvorvidt en må utføre en arbeidsoppgave som man mener burde ha vært gjort annerledes. Risikoen for høyt sykefraværsnivå var om lag 1.6 ganger høyere blant yrkesaktive som opplevde høy grad av rollekonflikt, sammenliknet med de som i liten grad opplever rollekonflikt på jobb, skriver STAMI på sin nettside.
Les mer om STAMI-studien.