Søknad om kulturmidler for 2012

- innholdet kan være utdatert

LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg gir støtte til følgende tiltak:

1. Prioriterte kulturtiltak utpekt av utvalget for å fremme viktige kulturpolitiske prioriteringer i gjeldende år i forhold til LOs prinsipielle handlingsprogram. Her er det videre rammer og større «LO-del» enn i forhold til pkt 2. Det fastsettes ikke generelle maksimalgrenser eller krav til egenandel. Kulturutvalget kan avgjøre hvilke tiltak som skal prioriteres for kommende år. Søknadsfrist for prioriterte tiltak er 31. desember 2011.


2. Løpende kulturtiltak hvor økonomisk støtte er mindre enn i pkt 1, og hvor kravet til egeninnsats er større. Denne type støtte fordeles fortløpende ut fra følgende prinsipper:


– Maksimalt stønadsbeløp kr 25 000,- (kan avvikes i spesielle tilfeller).


– Maksimal LO-del: 50 % av kostnadene.


Øvrige kriterier:


– Søknaden skal fremmes av LOs, fagforbundenes og AOFs lokale, regionale organisasjoner.


– I særskilte tilfeller kan AOF Norge søke om økonomisk støtte.


– Fagforbundene sentralt kan ikke søke om støtte.


– Søknad fremmes på eget søknadsskjema og må fremmes før tiltaket gjennomføres.


– Søknaden avgjøres av LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg og kan ikke ankes.


– Støtten utbetales når rapport og regnskap foreligger. Senest 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet.


– Eventuell utsettelse av fristen kan avtales med utvalgets leder.

Kriterier for tildeling av økonomisk støtte


Søknadsskjema