Sammen for industri- og klimaomstilling

Publisert: 26.05.21

Viktig for EL og IT å delta

Plattformen setter en klar retning og tydelige ambisjoner for utviklingen av norsk energi og næringsliv. Partene er også enige om rammevilkår som gjør at energi-, klima-, og næringspolitikk henger sammen.

Utbygging av fornybare energiressurser og tilhørende infrastruktur vil spille en avgjørende rolle i den omstillingen som plattformen beskriver.

– For EL og IT Forbundet, som den største arbeidstakerorganisasjonen i fornybarnæringen, er det viktig å delta i prosesser som i så stor grad berører våre medlemmers arbeidsplasser. Deltagelse i et slikt bredt anlagt arbeid innebærer selvfølgelig at ikke alle kan få gjennomslag for alle sine primære standpunkt. Slik er det også med oss. Men for å lykkes i dette arbeidet er det viktig med brede allianser, med klare krav og forventninger til myndighetene og med trykk på det vi er i stand til å bli enige om. Det er sammen vi må omstille Norge, sier Andersen.  

 

Fem viktige saker for EL og IT Forbundet i plattformen:

1. Elektrifisering

  • Plattformen slår fast at elektrifisering er det viktigste tiltaket for å innfri klimamålene og realisere industrielle ambisjoner i Norge. Forutsigbar tilgang på kraft til konkurransedyktige priser er en forutsetning for mange elektrifiseringstiltak, og er et viktig konkurransefortrinn i klima- og energiomstillingen. Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing krever en helhetlig elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet. Koblingen mellom kraft- og nettutbygging, verdiskaping, arbeidsplasser og klima må tydeliggjøres og beskrives for å øke den nasjonale forståelsen av bærekraftig utnyttelse og videreutvikling av norske naturressurser. God lokal forankring må ligge til grunn, der lokalsamfunnets interesser innen etablering og videreutvikling av arbeidsplasser og ivaretakelse av naturverdier vektes inn.

2. Rask utvikling og utbygging av strømnettet og annen energiinfrastruktur

  • Elektrifisering gir et behov for store investeringer på alle nettnivå. Plattformen peker derfor på at en nettutviklingsplan med tydelige prioriteringer må stå sentralt i en nasjonal elektrifiseringsstrategi. Dette innbærer bl.a at ledetidene for konsesjon til nettutbygging må kortes ned.

3. Styrka ladeinfrastruktur

  • En elektrifiseringsstrategi må gi tydelige planer og prioriteringer for hvordan ladeløsninger kan rulles ut langs transportkorridorer, på døgnhvileplasser, ved trafikknutepunkter, på godsterminaler og i havner. Myndighetene må bidra til en overordnet koordinering av utbyggingen av infrastruktur.

4. Energieffektivisering

  • Det må settes mål og innføres tiltak som sikrer energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse med minimum 10 TWh innen 2030, samt utrulling av smarthusteknologi og nye forretningsmodeller for energistyring.

5. Styrka kompetanse og livslang læring

  • Nye industrielle satsinger må følges av strategier, planer og tiltak for kompetanseoverføring, omskolering og oppbygging av ny og nødvendig kompetanse i Norge. Det gjelder også styrking og oppbygging av kritisk infrastruktur som nett, kabler, rørledninger og ladepunkter hvor det handler om å utvikle et konkurransedyktig leverandørmarked i Norge.
  • Det bør så raskt som mulig gjennomføres en bred nasjonal kartlegging og analyse av kompetansebehovene som følger med de nye industrisatsingene. Samtidig må det videreutvikles et tettere samarbeid mellom partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene med formål å utvikle programmer tett på industriens behov i både grunnutdanning, høyere utdanning og etter- og videreutdanning. Fagskolene, høgskolene og universitetenes må tilpasse eksisterende tilbud for EVU, og nye praksisnære, module tilbud må etableres.
  • IKT-kompetanse må styrkes i alle utdanningsløp, da denne vokser frem som en viktig kompetanse i alle næringer. Det må også utarbeides leverandørstrategier for offentlige infrastruktureiere som sikrer at det utvikles konkurransedyktige leverandørmarkeder med kvalitet, kompetanse og seriøsitet. Videre må gjennomstrømming i ulike utdanningsløp økes og frafallet reduseres. Videre styrking av fagskolene og lærlingeordningen må også til.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.