Rikslønnsnemnd oppnevnt i dag

- innholdet kan være utdatert

Sorenskriver Stein Husby er gjenoppnevnt som nemndas leder.

De andre gjenoppnevnte er:


Direktør Anne-Britt Evensen Norum og professor Steinar Strøm, begge nøytrale medlemmer
Nestleder Tor-Arne Solbakken fra LO og forhandlingsdirektør Rolf Negård fra NHO for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i tvister etter arbeidstvistloven. 
Tone Rønholdtangen, leder i LO Stat og statens personaldirektør Merethe Foss Liverud for arbeidstaker- og statens interesser i tvister etter tjenestetvistloven.

Fakta om nemnda


Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar at skal løses ved tvungen lønnsnemnd.