Riksdagen støtter norsk-svensk sertifikatmarked

- innholdet kan være utdatert

Den svenske Energimyndigheten melder på sine hjemmesider at «riksdagen har har fattat ett inriktningsbeslut om att elcertifikatsystemet bör utvecklas för att omfatta fler länder. Inriktningen är att en gemensam marknad med Norge bör etableras med start den 1 januari 2012. Beslutet togs i samband med att riksdagen antog regeringen proposition 2009/10:133 «Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet».
Les mer om saken og vedtaket på hjemmesiden til den svenske Riksdagen.