Rettigheter knyttet til ferie

- innholdet kan være utdatert

Ferieloven regulerer hvilke rettigheter og plikter du har knyttet til ferie. I tillegg sikrer de fleste tariffavtaler rettigheter utover det ferieloven gir. Det gjelder ekstra feriedager og høyere feriepengesats.

Rettigheter og plikter i ferielovenAlle har rett til 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Som arbeidstaker har du altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Organiserte arbeidstakere med tariffavtale har en femte ferieuke.

Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret har krav på en ekstra ferieuke. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

FeriepengerDu får ikke lønn i ferien, men har krav på feriepenger som tilsvarer 10,2 prosent av det du tjente året før. Satsen for arbeidstakere med tariffavtale) er 12 prosent. De som er over 60 år har rett på minimum 12, 5 prosent. Feriepenger beregnes ut fra lønn, bonus og provisjonsbasert lønn.

Sykdom i ferienBlir du syk i ferien, har du rett på ny ferie fra første sykedag. Dette krever legeerklæring og 100 prosent sykemelding.

Ubrukt ferieAll lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også om arbeidstaker har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller det er tale om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon. Eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet, er om arbeidsforholdet opphører ifølge ferieloven § 11 tredje ledd.

Ferie skal avviklesArbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, også når han eller hun skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ut ferie i løpet av ferieåret.

Som arbeidstaker har du rett til å avvikle tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden).

Tre ukers ferie i hovedferieperioden kan bare kreves av dem som starter i ny jobb innen 15. august i ferieåret. Starter du i ny jobb etter 30. september, har du likevel krav på minst en ukes ferie samme år.

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales (Ferieloven § 7. Tiden for ferie).

Ferieavvikling skal drøftesArbeidsgiver skal drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker, og eller tillitsvalgt. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enig, har arbeidsgiver siste ordet (styringsrett).

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om ferieavviklingen minst to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstaker ferieavvikling i oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsestiden er tre måneder eller mer. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

Om du er i permisjon og mottar foreldrepenger etter folketrygdloven, kan ikke arbeidsgiver pålegge deg å avvikle ferien i hovedferieperioden.

Les også om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie på Arbeidstilsynets nettside.

Kan arbeidsgiver endre ferie som allerede er innvilget?Normalt ikke. Les mer om det her.