Regjeringens forslag til innstramming ovenfor bemanningsbransjen må forsterkes

Publisert: 24.04.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Høring: Prop. 73 L 2017–2018 Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak).

Stortinget har bedt regjeringen stramme inn reglene for bemanningsbransjen. Målet er å styrke retten til fast jobb. Regjeringen har lagt fram sine forslag til lovendringer.

Tirsdag 24. april var det høring i Stortinget.

EL og IT Forbundets budskap var at forslagene fra regjeringen ikke er gode nok. Forslagene må forsterkes, og helst suppleres, for å gi et kraftfullt bidrag til styrket rett til fast jobb.

Nulltimerskontrakter

Innstrammingen knyttet til bruk av «fast lønn mellom oppdrag» er et lite skritt i riktig retning, men ikke nok. Forslaget er i realitet et tilbud om å gå fra nulltimerskontrakt til en kontrakt med lav stillingsbrøk, uten at det gir garanti for lønn mellom oppdrag.

Forslaget åpner for en praksis med lav stillingsandel. Kombinert med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, vil det føre til at arbeidstaker fort­satt vil oppleve stor usikkerhet for arbeidsomfang og månedlig inntekt. Sammen med adgangen til å pålegge merarbeid, muliggjør det lange perioder uten lønn. 

EL og IT mener derfor at forslaget om å presisere «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven må forsterkes. Det må innebærer avtale om et bestemt, realistisk forventet stillingsomfang og en arbeidsplan som angir den ukentlige og månedlige arbeidsmengden.

Innleie

EL og IT Forbundet er positiv til forslaget om at innleie til bygge- og anleggsvirksomhet kun tillates om virksomheten er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. Vi mener imidlertid at forslaget bør utvides til å gjelde alle bransjer, blant annet IKT, hvor det også er utfordringer knyttet til bruken av bemanningsbyråer.

Midlertidig ansettelse i bemanningsforetak

Regjeringen foreslår en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak for arbeidstakere som skal fylle vikariater i innleiebedriften. Å fylle vikariat er en oppgave av fast karakter for et bemanningsselskap, og bør derfor ikke åpne for midlertidig ansettelse i foretaket.

EL og IT tror forslaget øker omfanget av innleie, og strider dermed mot Stortingets ønske om å sikre et arbeidsliv med flere fast ansatte.  Det vil også utfordre det organiserte arbeidslivet og gir bemanningsforetakene et ube­rettiget konkurransefortrinn. Beman­ningsforetakene bør, på lik linje med andre bransjer, beregne den forventede arbeidsmeng­den og ansette ut fra det. Forslaget vil være lett å omgå ved at det vil være nærmest umulig for arbeidstaker å kontrollere hvilket grunnlag vedkommende er ansatt på.

Sanksjoner

Stortinget ba også regjeringen vurdere å gi Arbeidstilsynet rett til å føre tilsyn med innleie og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie.

EL og IT støtter forslaget, og mener i tillegg at fagforeninger må få kollektiv søksmålsrett. Det er viktig for at lovligheten av innleie skal etterprøves ved mistanke om ulovligheter.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.