Prioriterer utdanning og forskning

- innholdet kan være utdatert

– Vi er glade for at regjeringen innenfor et stramt budsjett har valgt å prioritere flere viktige satsinger innen kunnskapssektoren, sier statsrådene Kristin Halvorsen og Tora Aasland. 
Begge statsrådene vektlegger at de har vært opptatt av å få gjennomført de aktivitetene som allerede er i gangsatt og som har vært varslet. – Dette har vi fått gjennomslag for. Kunnskap er avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet og Norges konkurranseevne, understreker Aasland og Halvorsen. 
Budsjettet på kunnskapsområdet øker reelt sett med totalt 1,5 milliard kroner i 2012. Budsjettet til Kunnskapsdepartementet blir totalt sett på 71,9 milliard kroner.

Læring hele livet


Regjeringen ønsker å styrke forskningen om voksnes ferdigheter og deltakelse i opplæring gjennom å sette av 5 millioner kroner årlig fra 2012 til 2016. Bedre og mer kunnskap på dette feltet er nødvendig for å kunne utarbeide nye og mer målrettede tiltak for voksne med svake ferdigheter i lesing, skriving og regning.
Departementet vil fortsette med å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Tilskuddsordningen er rettet mot arbeidstakere og arbeidssøkere som mangler grunnleggende kompetanse for å fungere i arbeids- og samfunnslivet. Departementet foreslår å bevilge 83,8 millioner kroner til BKA-opplæring i 2012.

Mer praktisk og variert ungsomsskole


Lærernes faglige kompetanse skal styrkes og valgfagene komme inn på timeplanen. 66,8 millioner kroner går til innføring av valgfag. Lærere på ungdomstrinnet vil få tilbud om etterutdanning med spesiell vekt på klasseledelse, lese- og regneopplæring. Grunnopplæringen totalt styrkes med 152 millioner kroner.
– En mer variert og motiverende ungdomsskole vil virke positivt inn på unges evne og vilje til å gjennomføre videregående opplæring. Praktiske og mer yrkesrelaterte valgfag vil gi elevene mulighet til å utvikle flere ferdigheter enn i de tradisjonelle skolefagene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 
Neste års 8. klassinger blir det første kullet som får valgfag siden 1997. Det skal utarbeides nasjonale fagplaner for 12 – 15 nye fag. Åtte av disse er under utarbeidelse og skal ferdigstilles i høst.
Det legges vekt på at det skal arbeides praktisk i disse fagene og at de skal gi varierte utfordringer. Fagene spenner fra sceneproduksjon og design til informasjonsarbeid, teknologi og entreprenørskap.