Ønsker ikke «Europa-avtaler»

- innholdet kan være utdatert

I en rekke flernasjonale selskaper har man inngått avtaler som regulerer ting som kan ligne på innholdet en finner i nasjonale tariffavtaler. Dette kan dreie seg om opplæring, arbeidsmiljø, rekruttering, likestilling og avtaler om å respektere faglige rettigheter og internasjonale konvensjoner.
Slike avtaler er ofte inngått med nasjonale fagforeninger og i samarbeid med det europeiske samarbeidsutvalget i selskapet. Men det er et problem i forhold til hvilken juridisk status en slik overnasjonal avtale har siden avtaler tradisjonelt bare inngås nasjonalt og har nasjonale tvisteløsningsmekanismer.
Europakommisjonen har derfor i lengre tid arbeidet med å utvikle et regelverk som gjør den typen avtaler bindene i de ulike land den skal gjelde i innefor EU/EØS-området. Fagbevegelsen har i prinsippet støttet et slikt regleverk, mens arbeidsgiverne nå sier et tvert nei.