Økonomiske virkninger av Dagmar

Publisert: 21.02.12

– innholdet kan være utdatert

– Nettkundene får kompensasjon for deler av sine ulemper ved at nettleien må settes lavere enn den ville vært uten strømavbruddet. KILE-ordningen gjør at kundenes ulemper som følge av å ha vært uten strøm deles mellom strømkundene og nettselskapene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud

Nettselskapenes beregninger er gjort i henhold til KILE (Kvalitetsjusterte Inntektsrammer ved ikke Levert Energi), som er en insentivordning for å stimulere nettselskapene til å sikre god leveringspålitelighet mest mulig effektivt.

De berørte nettselskapenes tillatte inntekt reduseres over tid med 60 prosent av KILE-beløpet på vel 450 millioner kroner. Det betyr at nettselskapenes nettleie i en periode må settes lavere enn den ville vært uten strømavbruddet.

– Nettselskapenes beregninger viser at Dagmar førte til omfattende skader på strømnettene og påførte strømkundene store ulemper. De økonomiske virkningene av Dagmar understreker hvor viktig det er at vi kontinuerlig arbeider for å styrke beredskapen og for å gjøre kraftnettene enda mer robuste, understreker Sanderud.

Direkte utbetalinger og reparasjon

Nettselskapene forventer å måtte utbetale nesten 110 millioner kroner i kompensasjon til kunder som opplevde avbrudd over 12 timer. Kompensasjonsbeløpet følger av ordninger for ”Utbetaling ved Svært Langvarige Avbrudd” (USLA). Ifølge regelverk må strømkundene selv sette fram krav om kompensasjon, men enkelte nettselskaper utbetaler kompensasjonen til kundene uten at kundene må fremme et krav.

Tallene er usikre fordi nettselskapene kun har gjort et anslag på utbetalingsbeløpet. Den økonomiske virkningen for nettselskapet over tid vil bli tilsvarende som for KILE, det vil at de berørte nettselskapene må dekke 60 prosent av utbetalt kompensasjonsbeløp. Det resterende 40 prosent inngår i beregningsgrunnlaget for selskapets fremtidige tillatte inntekt. Dette vil imidlertid ikke medføre at nettleien øker.

Nettselskapene anslår at reparasjonskostnadene vil beløpe seg til vel 140 millioner kroner. En del av dette vil dekkes av selskapets forsikringer.

Statnett SF, som er påført kostnader på vel 105 millioner, vil oppleve den største økonomiske virkningen av Dagmar. Relatert til selskapets størrelse ser det ut til at de økonomiske konsekvensene er størst for Sandøy Energi AS i Møre og Romsdal. Kostnadene for Sandøy Energi er vel 8 prosent målt i forhold til selskapets avkastningsgrunnlag.

Les hele notatet på nve.no.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.