Nytt grunnbeløp

Publisert: 31.05.11

– innholdet kan være utdatert

Årets regulering av pensjonene er den første som gjennomføres etter de nye reglene for regulering av grunnbeløp og alderspensjon fra folketrygden, vedtatt gjennom pensjonsreformen. Alderspensjoner skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret. Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive.

For reguleringen fra 1. mai 2011 legges det til grunn en lønnsvekst på 4,73 prosent. Lønnsveksten er fastsatt på bakgrunn av forventet lønnsvekst i inneværende år på 3,9 prosent og et avvik i forhold til fjorårets regulering på 0,50 prosentpoeng. Det er videre tatt hensyn til virkningen av fjorårets regulering for de fire første månedene i 2011 (overhenget). Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), LO, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne.

Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 75 641 kroner til 79 216 kroner fra 1. mai 2011. Dette er en økning på 3 575 kroner eller 4,73 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra samme dato en inntektsøkning på 4,73 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres fra samme dato med 4,73 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 3,94 prosent i tråd med de nye reguleringsreglene fra 1. mai 2011.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister øker med 4,21 prosent fra 1. mai 2011. Høy sats (enslig pensjonist) øker til 157 639 kroner, ordinær sats øker til 145 822 kroner og lav sats øker til 125 338 kroner.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.