Nettleieutjevning, fornybart og eierskap

- innholdet kan være utdatert

Ordningen med utjevning gjør at nettselskapene reduserer nettleien i områder av landet med høyest kostnader. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er administrator og tiltaket finansieres over statsbudsjettet.
Det anslås at nær 120 000 kunder i distribusjonsnettet får lavere nettleie neste år. Det er kunder i Buskerud, Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland, Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Troms og Østfold.
– Dette er et godt forslag, understreker nestleder Hennum.

PRM fra Olje- og energidepartementet.
Mer fornybart
I samarbeid med Sverige skal Norge bygge ut nye anlegg med en samlet produksjon på 26,4 TWh fornybar kraft i 2020. Landene finansierer halvparten hver gjennom elsertifikatordningen, som trer i kraft 1. januar 2012.
– Det er bra med fortsatt satsing på fornybar energi. Det samme gjelder Enovas nye oppgaver, spesielt energieffektivisering. Her er det mye å hente, sier nestleder Vidar Hennum.

Effektivisering
Samtidig som sertifikatordningen settes i gang avvikles ordningen med investeringsstøtte gjennom Enova. Enova skal i stedet dreie sin drift over mot energieffektivisering i industri og bygg, økt brukt av varme fra fornybare kilder og fullskala demonstrasjon av nye energiløsninger.

PRM Olje- og energidepartementet.
Styrker eierskapsforvaltningen
Nærings- og handelsdepartementet skal styrke eierskapsavdelingen med 5 millioner kroner. Begrunnelsen er at økt globalisering, raskere teknologi- og industriutvikling og utvidet fokus på hva som bidrar til selskapenes verdiskaping gjør eierskapsforvaltningen mer krevende.
– Vi mener at et aktivt statlig eierskap er viktig og noe vi mener er fornuftig å øke innsatsen for, sier nestleder Vidar Hennum.
PRM Næringsdepartementet.
Petoro styrkes
Neste år skal Petoros driftsbudsjett styrkes med 17,2 millioner kroner. Petoro AS ivaretar statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE).
PRM Olje- og energidepartementet.
Kan hente mer kraftverkskatt
I statsbudsjettet foreslås det å øke maksimumsgrensen i eiendomsskatten for kraftverk i 2012 og 2013. Samlet over de to årene kan vertskommunene hente ut rundt 420 millioner kroner mer enn dagens grense.
Det er kommunene selv som velger å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk.
PRM Finansdepartementet.