Midlertidige regler om særalderspensjon for 1963-kullet

Publisert: 18.12.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det er inngått en midlertidig avtale om pensjon for dem som er født i 1963 og kan gå av med pensjon ved fylte 60 år. I påvente av en endelig avtale, videreføres en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense for årene fram til fylte 67 år.

Tidligpensjonen for denne gruppen skal beregnes på samme måte som i dag, dvs. som 66 prosent av pensjonsgrunnlaget justert for tjenestetid og innvilges etter samme regler som i dag.

Grunnen til at denne avtalen ble inngått nå er at personer som født i 1963, og har særaldergrense 60 år, skal kunne ta ut pensjon etter 85-års regelen i 2020.

Den midlertidige avtalen er inngått mellom hovedsammenslutningene og Arbeids- og sosialdepartementet og gjelder dem som kan gå av med pensjon etter særaldersreglene i offentlig tjenestepensjon. Avtalen bygger på avtalen om ny offentlig tjenestepensjon fra 3. mars 2018, samt en «prosessavtale» av 29. november i år som beskriver det videre arbeidet med særalderspensjon.

Det livsvarige kompensasjonsnivået for årskullene fra og med 1963-kullet avtales i 2019. Det betyr at pensjonsnivå etter 67 år, avtales i den endelige avtalen for dem med særaldersgrenser i løpet av neste høst. 

Lenke til den midlertidige avtalen

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.