Midlertidige regler om særalderspensjon for 1963-kullet

- innholdet kan være utdatert

Det er inngått en midlertidig avtale om pensjon for dem som er født i 1963 og kan gå av med pensjon ved fylte 60 år. I påvente av en endelig avtale, videreføres en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense for årene fram til fylte 67 år.

Tidligpensjonen for denne gruppen skal beregnes på samme måte som i dag, dvs. som 66 prosent av pensjonsgrunnlaget justert for tjenestetid og innvilges etter samme regler som i dag.

Grunnen til at denne avtalen ble inngått nå er at personer som født i 1963, og har særaldergrense 60 år, skal kunne ta ut pensjon etter 85-års regelen i 2020.

Den midlertidige avtalen er inngått mellom hovedsammenslutningene og Arbeids- og sosialdepartementet og gjelder dem som kan gå av med pensjon etter særaldersreglene i offentlig tjenestepensjon. Avtalen bygger på avtalen om ny offentlig tjenestepensjon fra 3. mars 2018, samt en «prosessavtale» av 29. november i år som beskriver det videre arbeidet med særalderspensjon.

Det livsvarige kompensasjonsnivået for årskullene fra og med 1963-kullet avtales i 2019. Det betyr at pensjonsnivå etter 67 år, avtales i den endelige avtalen for dem med særaldersgrenser i løpet av neste høst. 

Lenke til den midlertidige avtalen