Tariffgebyr og ELBUS-avgift

ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos installasjonsbransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene. Ordningen gjelder for bedrifter hvor tariffavtalen er gjort gjeldende. Ordningen er hjemlet i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK § 4e og § 5 punkt 5, samt bilag 1).

Bakgrunn for ordningen

Ordningene er hjemlet i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK § 4e og § 5 punkt 5 samt bilag 1).

Tariffgebyret

Tariffgebyret skal sikre EL og IT Forbundets administrasjon av akkordavtalene i bransjen. Innbetalingen går til EL og IT Forbundets lokale distriktskontorer.

ELBUS

ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos bransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene. Innbetalingen går til VISMA, og fordeles til tariffpartene.

Hvem ordningene gjelder for

Ordningene gjelder for bedrifter hvor tariffavtalen er gjort gjeldende. Bedrifter som er bundet av ordningen, skal innbetale tariffgebyr og ELBUS-avgift for samtlige arbeidstakere med arbeidsforhold regulert av tariffavtalen. Med samtlige arbeidstakere menes EL og IT Forbundets medlemmer samt eventuelle uorganiserte arbeidstakere (også lærlinger, arbeidstaker uten fagbrev).
Bedriften skal for hver lønnsperiode betale 0,3 prosent i tariffgebyr og 0,35 prosent i ELBUS-avgift beregnet ut ifra et beregningsgrunnlag basert på samlet lønnsmasse innen LOK-området. (Se under)

Tariffgebyret og ELBUS-avgift beregnes i prosent av (heretter kalt beregningsgrunnlaget)

  1. Timelønn (§ 3 A, B, C, D og E) inkl. fagarbeidertillegg
  2. Akkordlønn (akkordoverskudd, akkordoppgjør § 4 A og B), produktivitetslønn onshore (forskudd og overskudd) § 4 C
  3. Produktivitetslønn skip (forskudd og overskudd) § 4 D
  4. Lønn for arbeid som ikke utføres i akkord
  5. Lønn under sykdom i arbeidsgiverperioden

Som det fremkommer av overstående, skal ikke overtidstillegg, høyde-, og smusstillegg samt bastillegg inngå i beregningsgrunnlaget.

Innbetalingstidspunktene

15.mars, 15. mai, 15. juli, 15.september, 15. november og 15. januar,
Midlene innbetales på den måten organisasjonene har fastsatt og forfaller den 15. i hver termin. Innbetalingstidspunktene og beregningsgrunnlaget er det samme for begge ordningene.

Tariffgebyret

Innbetalingsmåte: Giroblanketter vil bli tilsendt fra EL og IT Forbundet lokalt. Giroene blir tilsendt hver annen måned. Man følger de vanlige terminer for innbetaling av skatt- og arbeidsgiveravgift. Det er ingen løpedager på innbetalingene. (Se om manglende innbetalinger under).

ELBUS-avgift

Innbetalingsmåte: Azets Insight AS har regnskapsførsel for ELBUS-ordningen. På bakgrunn av elektronisk henvendelse fra Azets Insight AS utarbeider bedriften hver annen måned et beregningsgrunnlag for forrige termin. Dette beregningsgrunnlaget meldes inn til Azets Insight AS på utsendte skjema per e-post. Bedriften vil deretter motta en faktura basert på beregningsgrunnlaget.

Om manglende innbetalinger

Ved manglende innbetalinger og/eller innberetning av beregningsgrunnlag, vil det forrige beregningsgrunnlaget bli brukt. I henhold til avtale mellom partene tillegges denne summen 10 prosent.

Spørsmål vedrørende ordningene rettes til:
NELFO: Iso@nelfo.no
EL og IT Forbundet: Firmapost@elogit.no