Minnefond William Andersen

Fondets formål er å gi stipend til medlemmer i EL og IT Forbundet som ønsker å delta i opplæring/utviklingstiltak innen fagbevegelsen i inn- og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra studie- og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger.

Fondet er til minne om William Andersen som døde i tysk fangenskap under krigen 1940 – 45.

Minnefondet bidrar til opplæring og utvikling av medlemmer i EL og IT Forbundet.

Fondet er en direkte fortsettelse av de to tidligere fond som Den norske teleorganisasjon (DNTO) og Norsk Tele Tjeneste Forbund (NTTF) hadde før sammenslåingen av de to forbund i 1989. (DNTOs opplæringsfond og NTTFs WA-fond.)

Fondets formål er å gi stipend til medlemmer i EL og IT Forbundet som ønsker å delta i opplæring/ utviklingstiltak innen fagbevegelsen i inn- og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra studie- og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger.

EL og IT Forbundets forbundsstyre forvalter fondet, og kan til enhver tid vurdere, og avgjøre, hva som kan/skal omfattes.

Fondet har en grunnkapital på 896 383,77 kroner. Til grunnkapitalen tilføres de midler som til enhver tid måtte bli gitt/bevilget til fondet.

Normalt deles det hvert år ut 90 prosent av avkastningen – resten (10 prosent) tilføres grunnkapitalen. Forbundsstyret kan i spesielle tilfeller fravike denne praksis hvis det er formålstjenlig. Det må aldri gjøres disposisjoner som går ut over grunnkapitalens opprinnelige størrelse.

Hvis forbundsstyret ikke finner det formålstjenlig å dele ut midler et år, eller søknader ikke foreligger, kan et års midler overføres til neste år, eventuelt senere i landsmøteperioden. Ved utgangen av landsmøteperioden vurderer landsmøtet den videre disponering/behandling av ubrukte midler.

Fondets midler plasseres i henhold til forbundets vedtekter.

Det føres eget regnskap for fondet som i henhold til godkjenning, revisjon og lignende skal behandles på samme måte som forbundets hovedkasse.

EL og IT Forbundets landsstyre kan foreta endringer i disse statuttene, med endelig godkjenning av påfølgende landsmøte.

Søknadsfrister er 15. april og 15. oktober.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.