LO-sekretariatet om statsbudsjettet 2011

- innholdet kan være utdatert

LOs medlemmer drar nå nytte av at Regjeringen har stått imot de borgerlige krav om skattelettelser og lettvinte overbud ledet an av Frp.
Budsjettdokumentene inneholder også mye positivt når det gjelder arbeidsliv og likestilling, herunder foreldrepermisjon, kamp mot ufrivillig deltid og en bred innsats mot useriøsitet. Man markerer også ønsket om å påvirke arbeidslivsutviklingen internasjonalt i riktig retning.
Nasjonalbudsjettet beskriver en ledighetssituasjon som er fjernt fra de problemer vi ser rundt oss, også i nordiske naboland. LO er således trygg på at regjeringen sikter mot å holde ledigheten nede også i 2011, men vil understreke en betydelig risiko for at det kan gå dårligere enn anslått. Særlig usikkerheten om hvilke utslag budsjettkrisene ute i Europa vil gi tilsier høy beredskap for en dårligere utvikling. Selv budsjettnedskjæringer som kan framstå som nødvendige i enkeltland, kan summere seg til at pågående vekstimpulser internasjonalt stoppes. Dette vil i så fall ramme norsk eksport. Vi må berede grunnen for å handle raskt om ledigheten begynner å stige.
Arbeidsmarkedstiltakene i budsjettopplegget synes underdimensjonert i forhold til utfordringene framover og kan bremse inkluderingen av utsatte grupper. Arbeidsmarkedstiltak og IA-avtalen må være de sentrale virkemidlene overfor den utfordringen. Det er usikkerhet forbundet med arbeidsledigheten framover ved at bedriftene har holdt på folk som følge av fleksible permitteringsregler som LO har kjempet for. Mange har ellers trukket seg ut av arbeidsmarkedet og vil melde seg i bedre tider. Dette kan medføre at veien til nedgang i den målte ledigheten og full sysselsetting kan bli lang.
Det er bra at kommuneøkonomien styrkes både for å sikre velferdspolitikken generelt og for å sikre enkeltsatsinger som vi ser gjennom kulturløftet og overfor barnevern. En vekst i kommunal sysselsetting på 43 000 årsverk i perioden 2005-2009 mot nullvekst i perioden 2001-2005, reflekterer viktige skillelinjer i politikken. Skattelettelser koster i form av tapt offentlig tjenesteyting. I en tid der sterke markedskrefter trekker i retning av økte sosiale forskjeller er det særlig viktig at organisasjonsliv og offentlig sektor brukes planmessig til å sikre minstestandarder og jevne ut levekår.
Satsingen på samferdsel er fremtidsrettet; det samme kan vi si om offensiven for miljø og energi. Det er også behov for større satsing på forskning og innovasjon. Avgiftsopplegget kan lett komme til å forsterke grensehandelsproblemet og svekke legitimiteten til avgiftssystemet når en går så mye lenger enn andre land overfor alkohol og tobakk.
LO, med tilsluttede forbund, vil utover sin behandling av hovedlinjene i budsjettopplegget gjøre Stortinget kjent med utfordringer budsjettet reiser på ulike enkeltområder. Særlig vil vi understreke behovet for beredskap både for arbeidsmarkedstiltak, overfor utsatte enkeltbransjer og sysselsettingen generelt ved en forsterket svikt internasjonalt.
Vi vil også be partier som i den senere tid har signalisert positive holdninger til den norske samarbeidsmodellen, å bekrefte dette gjennom mer praktisk handling. Man er egentlig ikke for denne modellen når man vil gjøre organisasjonstilknytning dyrere og motsetter seg viktige regler og tiltak for å bremse tendenser til svekkede standarder i voksende deler av norsk arbeidsliv.