Landsstyret er i arbeid

- innholdet kan være utdatert

Landsstyret ble åpnet av forbundsleder Hans Olav Felix, som holdt den tradisjonelle innledningstalen:
«Kjære landsstyre
Velkommen til det siste møtet i denne landsmøteperioden. Det er ett år siden sist vi var samlet og det har vært et begivenhetsrikt år. Og ikke minst går vi spennende tider i møte.
Allerede om en måned iverksettes den største politiske reformen vi har hatt på flere tiår. Jeg tenker selvfølgelig på den nye Folketrygden, som trer i kraft fra 1. januar 2011 – ett år etter Stortingets opprinnelige plan.
EL & IT Forbundet har engasjert seg og engasjerer seg fremdeles med sterke standpunkt når det gjelder ny Folketrygd. Vi hadde et klart standpunkt i 2005 mht. levealdersjustering og vi slåss mot prinsippet i LO-kongressen – en kamp vi tapte knepent. Jeg tror at ganske mange av dem som dannet flertallet den gang ville ha stemt annerledes i dag med den kunnskapen vi nå har og med de konsekvensene levealdersjusteringen har fått.
Et tverrpolitisk forlik i Stortinget, minus Frp – står bak modellen til ny Folketrygd. Politikerne har kastet blår i øynene på folk flest ved å hevde at fra 2011 vil pensjonsalderen være senket fra 67 til 62 år – eller man kan selv bestemme når man vil gå av – ved 62 eller senere. Poenget er bare at denne reformen ikke koster staten ei eneste krone. Den enkeltes pensjonsformue vil være uendret – men vil være smurt utover antall år man statistisk har igjen å leve. Tar du ut pensjonen tidlig blir den årlige pensjonen lav, arbeider du f. eks til 70 år, får du en bedre årlig pensjon enn i dag.
Tariffoppgjøret i privat sektor i 2008 dreide seg først og fremst om AFP og tilpassing av denne til ny FT. Slaget om å bevare den gamle ordningen ble i realiteten tapt da Stortinget vedtok ny FT. Men resultatene vi framforhandlet var godt og noe vi kan være stolte av. AFP betyr at arbeidstakerne som går av med pensjon innen privat sektor får en like god pensjon fra 62 år som en AFP-pensjonist i dag. Venter du med uttak til etter fylte 62 år vil vedkommende få en bedre pensjon. Riktignok gjelder dette for dem som er født f.o.m. 1953, altså de som er 62 år i 2015. Deretter vil det være en gradvis overgang jf. Levealdersjusteringen med 10 prosent for hvert årskull – dvs. ingen dramatiske utslag de første årene fram mot 2018. Når vi så har avtale om at hele ordningen skal evalueres i 2017 og være gjenstand for nye trepartsforhandlinger, må vi rette kreftene inn mot å bli kvitt levealdersjusteringen eller i hvert fall dempe utslaget av den ved neste korsvei.
Det siste slaget om pensjon er ikke kjempet. Jeg regner med at også vårt landsmøte vil understreke dette. Når jeg bruker så mye tid på å omtale pensjon er det fordi regjeringen er i sluttfasen med å fremme en ny lov om uføretrygd. LO-kongressen vedtok at LO ikke vil godta at uføretrygdede kommer dårligere ut etter 2011 enn hva som er tilfelle i dag. Vi aksepterer ingen levealdersjustering av uføretrygden. Uføretrygdene har ikke anledning til å spe på pensjonen ved å jobbe ved siden av, slik arbeidsføre har mulighet til. Derfor må LO og Roar Flåthen være krystallklare om at vi ikke har noe å gi. Forbundet krever at kongressvedtaket føles opp!
Forbundet har gjennomført fanemarkeringer og politisk streik hvor FKE og kompetanseforskriften har vært grunnlaget for markeringene.
Jeg er meget stolt av at tusenvis av medlemmer deltok i streiken 4. november. Streiken ble lagt merke til og ble også fulgt opp lokalt. Forskriften om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk har ennå ikke kommet på høring, men EU-direktiv 2005/36 og dens påvirkning av tjenesteloven har innvirkning på FKE og det kommende høringsdokumentet. Når det gjelder kompetanseforskriften pågår det intenst politisk arbeid. Vi forventer en beslutning – god eller mindre god – om ikke så lenge.
Tariffoppgjøret resulterte i bra økonomi og vi fikk til mye innenfor de ulike overenskomstene. Forbundet hadde et felles krav om elektronisk overvåking, og vi raslet med streikevåpenet som en sympatiaksjon for å få innfridd krav om vår IKT-avtale. Dette blir nærmere presentert av forhandlingsavdelingen senere i møtet.
Dette er noen av sakene som forbundet har hatt høyt på dagsorden, men i tillegg jobber vi kontinuerlig med offentlig eierskap, Statnett, Statkraft, Telenor, energiverkene og klimautfordringene. En viktig sak som kommer er kommunevalget høsten 2011. Sakene blir garantert satt på sakskartene i tida framover – ikke minst på landsmøtet i mars.»
Forbundsleder Hans O. Felix avsluttet talen med å ønske velkommen til landsstyrets forhandlinger.
Landsstyrets dirigenter er Hilde Nyutstumoen og Terje Aaberg. Sekretærer er Sissel Hallem og Geir Wamstad.