Kutt i kjøregodtgjørelsen

Publisert: 27.06.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Kjøregodtgjørelsen reduseres fra 4,1 til 3,9 kroner. Det kuttes også i matsatsen.

Pressemelding fra LO Stat 25. juni 2018: Skuffende kjennelse om reiseregulativet

Fem måneder etter bruddet med staten om reiseregulativene kom kjennelsen fra særskilt tvistenemnd i tvistesaken mellom hovedsammenslutningene i staten og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Resultatet er skuffende på flere områder, men vi har også fått gjennomslag på viktige områder.

I dag kom kjennelsen fra særskilt nemnd i forbindelse med tvisten LO Stat, sammen med Unio, YS stat og Akademikerne har hatt med staten angående reiseregulativene om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands og utenfor Norge.  Nemnden velger å sette ned kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil i tjeneste i tråd med statens påstand fra kr 4.10 til 3.90 pr kilometer. Men samtidig blir dette en felles sats, uansett kilometerlengde. Tidligere var det slik at de som kjører over 10.000 kilometer kun fikk 3.45 pr kilometer.

-Dette er uansett skuffende. For de gjør dette til tross for at vi på arbeidstakersiden har lagt fram beregninger som viser at selv med gjeldende sats får ikke arbeidstaker dekket de reelle utgifter ved bruk av egen bil i tjenesten. Til tross for at nemden i sin kjennelse snakker om å ivareta partenes interesser, velger de å hjelpe staten med å spare penger på bekostning av arbeidstakerne, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

-Når vi får dette signalet bør en kanskje i framtiden være mer bevisst på om det er bedre å finne andre transportmidler enn å stille egen bil til bruk. Taxi eller leie av bil vil økonomisk være et bedre alternativ, mener han.

Organisasjonenes krav til kost, har nemnden delvis tatt til følge i utlandet.  Vi krevde ECA satsene (satser innhentet fra et internasjonalt byrå) skulle legges til grunn med et påslag på 15 prosent, samt at der gjeldende satser lå høyere skulle de videreføres. Statens påstand var at ECA satsene skulle gjøres gjelde uten påslag. Her kom nemden til at kostsatsene for utland skal være ECA sats med et påslag på 15 prosent.

Belastningen ved å reise i jobben, er like stor om en arbeidstaker er på reise innenlands eller utenlands. Organisasjonene fremmet derfor krav om at vilkår ved reiser og kompensasjonene bør likestilles og likebehandles i de to særavtalene. Dette ble ikke hensyntatt, med unntak av forsikring ved reiseulykke, som økes fra 15G til 30G.

Kostsatsene innenlands justeres kun for konsumprisindeksen (2,8 prosent.)

Det er også noen flere lyspunkter. Staten har ikke fått medhold i at arbeidsgiver har en ensidig rett til å fastsette at den statsansatte for en enkeltreise, eller for nærmere grupper av reiser, skal få dekket utgiftene til kost etter regning.  Staten har heller ikke fått medhold i å øke grensene for når reiseregulativet innenlands slår inn. Disse grensene blir liggende på 6 timer og 15 km. Staten ønsket å øke avstanden 30 km før dekning av kost skulle inntreffe.

– Med denne kjennelsen ser vi at det kan bli tøffe forhandlinger også neste gang reiseregulativene skal opp til forhandling. Det skjer høsten 2019.

De endelige kostsatsene for reiser utenlands, vil bli utarbeidet de nærmeste dagene.

Les protokollen med kjennelsen her.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.