Krever svar om Reiten-rapporten

Publisert: 04.12.14

– innholdet kan være utdatert

Det er stortingsrepresentantene Per Rune Henriksen, Terje Aasland og Truls Wickholm ( alle Ap) som har fremmet forslaget.

Bakgrunn for forslaget

Norge er inne i en tid med store investeringer i strømnettet, på alle nettnivåer. Innfasing av mer fornybar energi, befolkningsøkning, nytt forbruk og behov for å gjennomføre nødvendig vedlikehold stiller store krav til nettet.

Olje- og energidepartementet oppnevnte 22. mai 2013 et ekspertutvalg ledet av Eivind Reiten. Utvalgets mandat var å drøfte og vurdere en mer hensiktsmessig organisering av strømnettet, samt forslag til virkemiddelbruk og strategi for gjennomføring.

Utvalget presenterte sin rapport: «Et bedre organisert strømnett» i mai 2014. Rapporten presenterer anbefalinger som dekker et bredt spekter av utfordringer knyttet til regionale kraftselskaper. Flere av anbefalingene er av en slik karakter at de utfordrer de regionale nettselskapenes rolle og posisjon i norsk kraftsektor.

Rapporten trekker opp en debatt hvor beslutningene bør drøftes i Stortinget. Spørsmål om privat eierskap i nett, omstrukturering og sammenslåing av nettselskaper og begrensing av frihetsgrader for nettselskaper er av en slik størrelse at Stortinget bør inviteres til å sette kursen i den videre oppfølgingen.

Representantenes forslag:

Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om hvordan rapporten «Et bedre organisert strømnett» skal følges opp.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.