Konsesjon til fire vindkraftverk

Publisert: 08.06.10

– innholdet kan være utdatert

– Vindkraftutbygging på Fosen er et viktig bidrag til å følge opp de politiske målene om å satse mer på fornybar kraftproduksjon i Norge, uttaler vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Vindkraftverkene og de nye kraftlinjene vil gi ny elektrisitetsproduksjon i et underskuddsområde og styrke kraftbalansen og forsyningssikkerheten i Midt-Norge.

Vindkraftverkene som har fått konsesjon er Storheia (Åfjord og Bjugn kommuner), Kvenndalsfjellet (Åfjord kommune), Roan (Roan kommune) og Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger kommuner). Det er også gitt konsesjon til en 420 kV kraftledning fra Namsos til Storheia transformatorstasjon i Åfjord kommune. Konsesjonene er gitt til Statkraft Agder Energi Vind DA, Sarepta Energi AS, TrønderEnergi Nett AS og Statnett SF.

Konsesjon til 4 av 27 vurderte vindkraftverk

NVE mener at en samlet utbygging av disse vindkraftverkene er en god løsning som vil forsvare de nødvendige nettinvesteringene Det gjelder også en 420 kV kraftledning fra Namsos til Storheia. Etter NVEs syn vil dette gi akseptable virkninger både for de berørte lokalsamfunn og reindrifta. NVE kan ikke se at andre tilsvarende store prosjekter i området, vil føre til færre negative virkningene for natur og miljø. NVE har vurdert 27 vindkraftverk i regionen, og åpner nå opp for å bygge ut fire. I konsesjonene har NVE bl.a. satt vilkår for å redusere virkningene for reindrift, for støy ved bebyggelse og visuelle virkninger.

Inntil 330 vindturbiner
De fire vindkraftverkene har totalt inntil 770 MW installert effekt, som tilsvarer ca 330 vindturbiner forutsatt en størrelse på 2,3 MW installert effekt per turbin. For at vindkraftverkene skal bygges er det nødvendig å bygge en 120 km lang kraftledning på 420 kV, nye transformatorstasjoner i Roan og Åfjord og en 62 km lang kraftledning på 132 kV og 2 km med 132 kV jordkabel. Samtidig settes det vilkår om å rive en ca 40 km lang eksisterende ledning på 66 kV.

NVE har lagt vekt på at de konsesjonsgitte vindkraft- og kraftledningsanleggene i hovedsak har lokal og regional politisk støtte. I løpet av høsten 2010 vil NVE sluttbehandle de siste fire omsøkte vindkraftprosjektene i regionen. Vi vil da legge betydelig vekt på hensynet til de samlede virkningene for Fosen reinbeitedistrikt.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.