Kan arbeidsgiver endre ferie som allerede er innvilget?

Publisert: 19.06.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Normalt ikke. Har arbeidstaker allerede fått innvilget ferien, skal det mye til for at arbeidsgiver skal kunne endre tidspunktet. Ferieloven åpner likevel for at arbeidsgiver kan endre ferien i spesielle situasjoner.

Ferieloven legger opp til at arbeidsgiver og arbeidstaker skal bli enige om ferietidspunkt. På mange arbeidsplasser er det vanlig at arbeidstakerne må komme med ferieønskene sine innen en viss frist. Deretter legger arbeidsgiver «feriekabalen». Er partene enige om ferietidspunkt, er avtalen i utgangspunktet bindende for begge parter. De kan selvsagt endre tidspunktet senere hvis de er enige om det, men det er klare begrensninger på hva arbeidsgiver kan bestemme ensidig.

Det skjer noe ekstraordinært og uforutsett

Ferieloven § 6 nr. 3 gir arbeidsgiver en mulighet til å endre arbeidstakers ferie hvis det er nødvendig på grunn av en uforutsett hendelse som vil skape vesentlige driftsproblemer. At driftsproblemene må være «vesentlige» betyr at de må ha et visst omfang og vare en viss tid. Terskelen er forholdsvis høy.
Her er det altså to vilkår, og begge må være oppfylt. Var det mulig å forutse driftsproblemene, kan ikke arbeidsgiver endre arbeidstakers ferie.

Kan noen andre gjøre jobben?

Problemer med driften kan aldri anses som vesentlige hvis arbeidsgiver kan skaffe stedfortreder. Før arbeidsgiver kan endre ferien må han altså først undersøke om andre kan utføre arbeidet.

Saken skal drøftes med arbeidstaker

Mener virksomheten at vilkårene for å endre ferien er oppfylt, må situasjonen først drøftes med arbeidstakeren. Drøftingsmøtet skal sikre at arbeidstaker får reell innflytelse på eventuelle endringer i ferietidspunkt. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt under møtet. Her skal arbeidstaker blant annet informere arbeidsgiver om hvilke økonomiske konsekvenser en endring får for ham. Slike utgifter kan han kreve at arbeidsgiver erstatter.

Kan ha krav på erstatning

Har arbeidstaker fått ferien endret etter at den er avtalt, skal altså arbeidsgiver normalt erstatte merutgiftene det påfører ham. Men da må arbeidstaker som hovedregel ha informert arbeidsgiver i drøftingsmøtet om hvilke merutgifter han eller hun vil bli påført hvis ferien blir lagt om, og om at utgiftene vil bli krevd erstattet. Merutgifter arbeidstaker ikke har informert om under drøftingsmøtet, kan bare unntaksvis kreves erstattet.

Sjekkliste

  • Har arbeidstaker fått beskjed om at ferien er innvilget?
  • Har det oppstått en uforutsett hendelse som gjør det nødvendig at ferien endres?
  • Skaper hendelsen «vesentlige driftsproblemer» hvis ferien ikke endres?
  • Er det ikke mulig å få en annen til å gjøre jobben?
  • Er spørsmålet om endring drøftet med arbeidstaker på forhånd?

Teksten er skrevet av Hege Johanne Wold, juridisk rådgiver i Compendia. Den ble først publiserte på www.compendia.no

 

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.