Jenter i Bil & Elektro – forbundets oppfølging

Publisert: 17.12.12

– innholdet kan være utdatert

Uttalelse vedtatt av landsstyret 12. – 13. desember.

EL & IT Forbundet ser det som et mål å arbeide for et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Vi har fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge og kvinners arbeid er fremdeles lavere økonomisk verdsatt enn menns. Endring av disse forholdene krever innsats på flere områder.

Rekruttere og beholde kvinner

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle metoder for å legge grunnlag for et opplærings- og arbeidsmiljø slik at kvinner som fagarbeidere finner bil- og elektrobransjene attraktive. Slik vil bedriftene klare å beholde de kvinner som er i bransjene og kan øke andelen kvinnelige fagarbeidere i et utvalg av bedrifter.

Fagbevegelsen har et ansvar

Prosjektet er inne i sin avslutningsfase. Det er svært viktig og avgjørende for prosjektets oppfølging at vi som fagbevegelse tar vår del av ansvaret og støtter opp rundt det arbeidet som er nedlagt. Spredning av de gode erfaringene fra prosjektet, påvirke utdanningsmyndighetene (skole og fylkene) og bedriftene til samarbeid om rekruttering av jenter/kvinner til våre elektrofag i alle deler av landet.

Etablering av jente-/kvinnenettverk har vært sentralt i prosjektet. Nettverkene kan ses som en «ressursbank» i rekrutteringsarbeidet og må forankres i den lokale fagbevegelsen.

Landsstyret i EL & IT Forbundet oppfordrer alle EL & IT Forbundets distrikter, fagforeninger, klubber og medlemmer til å bidra til en endring av dagens av kjønnsbalansen i arbeidslivet.

Fordeler med jenter/kvinner i elektrofagene

Vi mener at flere jenter/kvinner i våre yrkesgrupper innenfor elektrofagene vil bidra til blant annet:

 • Bedre kjønnsbalanse i utdanning og yrkesvalg.
 • Økt bevissthet om bedriftskultur og forbedret opplærings- og arbeidsmiljø. Et bedre arbeidsmiljø, og høynet helse- og miljøstandard for alle i bedriften.
 • Bedre holdninger til kvinner i sin helhet innenfor mannsdominerte yrker.
 • Rekruttering av flere jenter/kvinner til tillitsvalgtverv.
Forslag til metoder

For å få til dette må EL & IT Forbundet lokalt og sentralt prioritere følgende:

 • Påvirke i arbeidet for å styrke rådgivningstjenesten. Spørsmål om yrkesfag og kjønnsbalanse må inn som obligatoriske temaer i rådgiverutdanningen og etterutdanningen.
 • Oppsøke ungdomsskoler/videregående skoler og informere om våre elektrofag og om muligheten som ligger i faget. Motivere, skolere og bruke jenter /kvinner som rollemodeller og ressurspersoner i dette arbeidet. Arbeide for å fristille jentene i rekrutteringsarbeidet.
 • Påvirke til å utvikle handlingsplaner på bedriftene for rekruttering og forbedring av opplærings- og arbeidsmiljø for jenter/kvinner. I større grad, snakke om rekruttering og ivaretakelse av jenter på bedriftene.
 • Arbeide med holdnings- og kulturendring for økt trivsel for begge kjønn.
 • Legge til rette for at jenter/kvinner kan ha et verdig arbeidsliv innenfor mannsdominerte yrker. Dette med henblikk på blant annet sanitære forhold osv.
 • Etablere jente/kvinnenettverk, støtte og videreutvikle der de finnes, tilrettelegge for møter og aktivitet. Invitere jentene/kvinnene til og å informere om nettverkene på klubb/medlemsmøter etc.
 • Fagbevegelsen må ta ansvar for varig etablering og videreutvikling av nettverkene
 • Oppfordre og legge til rette for at jenter/kvinner ønsker og bli tillitsvalgte i klubb, fagforening og distrikt.
Egen arbeidsgruppe for forbundets arbeid

For å forankre arbeidet med en bedre kjønnsbalanse i elektrobransjen, settes det ned ei arbeidsgruppe under Utviklingsavdelingen som tar med 3 – 6 av jentene fra prosjekter ”Jenter i Bil & Elektro”. Fram til landsstyremøtet juni 2013 skal gruppa utarbeide et forslag til hvordan EL & IT Forbundet skal drive dette arbeidet videre.

Uttalelsen i pdf.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.