Innsats mot fattigdom

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen la sammen med statsbudsjettet for 2007 fram en handlingsplan mot fattigdom. Handlingsplanen er fulgt opp i de årlige statsbudsjettene, og omfatter mange tiltak under flere departementer. Tiltakene er rettet inn mot handlingsplanens mål om at alle skal gis muligheter til å komme i arbeid, at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg, og at levekårene for de vanskeligst stilte skal bedres.
Kvalifiseringsprogrammet er ett av mange tiltak som er iverksatt for å bedre mulighetene og levekårene for utsatte grupper. Ved utgangen av april 2011 deltok 8 000 personer i programmet.
– Av de som gjennomførte og avsluttet kvalifiseringsprogram etter avtale med NAV-kontoret i løpet av 1. tertial 2011, gikk over 40 prosent til arbeid eller utdanning. Dette vurderer jeg som et godt resultat, da samtlige deltakere i utgangspunktet har vesentlig nedsatt arbeidsevne, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Flere funksjonsnhemmede i arbeid


Mange med nedsatt funksjonsevne møter store utfordringer når de skal ut i arbeidslivet. – Med jobbstrategien setter regjeringen inn helt nye tiltak for å få flere i jobb og færre på stønad, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Gjennom IA-arbeidet har regjeringen hatt som mål å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er ikke nådd. 78 000 funksjonshemmede som ikke er sysselsatt sier at de ønsker arbeid (SSB 2. kvartal 2011). 22 000 av dem var under 30 år.
– Det er en tragedie for den enkelte og dyrt for samfunnet når mennesker blir uføre i ung alder. Vi må gjøre alt vi kan for at færrest mulig havner i den situasjonen. Derfor er strategien spesielt rettet mot unge med nedsatt funksjonsevne som er under 30 år, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Overgangen mellom utdanning og arbeid er høyt prioritert i strategien. Gjennom jobbstrategien vil Regjeringen redusere barrierer som kan gjøre det vanskelig for funksjonshemmede å komme i jobb.
Les mer på arbeidsdepartementets sider.