Ingen nye tiltak

Publisert: 14.04.11

– innholdet kan være utdatert

Det var også lite å hente i uttalelsen fra Europaparlamentet som behandlet samme tema uka før hvor det bare henvises  til en ”styrking av arbeidstakerrettigheter”. Kommisjonen gjentar bare hva den har sagt før om å styrke iverksettingen av direktivet om utstasjonering.

Europeisk fagbevegelse har i flere år arbeidet med å få gjennomslag for en sosial fremskritts klausul og en revidering av utstasjoneringsdirektivet. En sosial fremskritts klausul er ment å være et juridisk rammeverk som skal sikre en fornuftig balanse mellom arbeidstakernes rettigheter og markedets grunnleggende oppbygning som baserer seg på fri flyt av varer, tjenester, mennesker og kapital. EU-domstolen har de siste årene i tillegg satt strenge krav knyttet til streikeretten og latt markedets prinsipper få forrang. Det er denne ubalansen fagbevegelsen er opptatt av å få utjevnet gjennom en sosial fremskritts klausul.

Europeisk fagbevegelse har også vært opptatt av å få på plass en revidering av utstasjoneringsdirektivet. Direktivet var i utgangspunktet et viktig virkemiddel i arbeidet mot sosial dumping hvor det blant annet ble stadfestet hva som skulle være minimumskrav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utstasjoneres i et annet land. Etter flere dommer i EU-domstolen har direktivet endret karakter fra å sette minimumskrav til maksimumskrav. Dette har vanskeliggjort arbeidet med hva som kan kreves av lønns- og arbeidsvilkår fordi det settes så snevre rammer for hva som er tillatt. Blant annet har Island blitt tatt inn for EFTA-domstolen fordi de krever at utstasjonerte arbeidstakere som arbeider på sagaøya skal ha sosiale ytelser som ESA mener ligger utenfor direktivets bestemmelser.

EU sendte i fjor høst ut meldingen om det indre marked på høring. Meldingen er en viktig del av EUs nye vekststrategi Europa-2020 og den inneholder 50 konkrete forslag til forbedringer i det indre marked. Det understrekes at det indre marked har en nøkkelfunksjon i arbeidet med å lykkes med vekststrategien. Fagbevegelsen har vært opptatt av at når det indre marked nå skal relanseres så må arbeidstakerperspektivet ivaretas fullt ut. LO har blant annet i sin høringsuttalelse til meldingen om det indre marked sagt at konflikt- og streikeretten må sikres bedre i EUs indre marked. Den norske regjeringen fulgte opp dette punktet i Norges høringssvar til kommisjonen.

Les mer på LOs hjemmeside.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.