Informasjon om Coronasituasjonen

EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til alltid å følge de siste rådene fra helsemyndighetene.

Vi er tilgjengelige som vanlig på e-post og telefon

Mange av våre ansatte har hjemmekontor, men arbeidet utføres i all hovedsak som vanlig. Forbundskontoret er stengt for besøk og gjester.

Åpningstid medlemsservice: kl. 09:00 - 14:00. Les mer her

Her finner du kontaktinformasjon til våre distrikter, fagforeninger og klubber.

Saksbehandling ved forbundskontoret: For å være sikker på at alle saker fra egen organisasjon blir behandlet, må disse scannes og sendes inn elektronisk til firmapost@elogit.no. Dette på grunn av usikkerhet knyttet til postgangen som følge av coronatiltak.

Regjeringen har endret reglene slik at permitterte får dagpenger i påsken. Les mer her

Det er mange som har bestilt ferie til Italia eller andre steder som ikke kan reise på grunn av reiseforbudet eller andre uforutsette forhold. En  arbeidsgiver bør strekke seg langt for at den ansatte da kan endre sine ferieplaner. Du kan neppe med loven i hånd kreve at ferien endres, men nektelse av å endre ferie må normalt ha saklige grunner, og arbeidsgiver må følge likebehandlingsprinsippet. 

Arbeidsgiver kan også endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, jf ferieloven § 6. Dette kan typisk være aktuelt hvis mange i bedriften blir syke som følge av Corona, slik at det er nødvendig å sette inn annet personell. I slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke merkostnadene ved endring av ferie, noe som i en viss grad sikrer mot misbruk. 

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke nekte en arbeidstaker å reise til bestemte steder på sin egen fritid. Arbeidsgiver kan tilby arbeidstaker kompensasjon for å ikke reise.

Hvis arbeidsgiver pålegger arbeidstaker karantene etter en fritidsreise, har arbeidsgiver lønnsplikt. Det kan gjelde unntak fra dette, f.eks, kan helseberedskapsloven med forskrifter gi arbeidsgiver rett til å nekte helsearbeidere mv å utføre enkelte fritidsreiser ( LOV-2000-06-23-56).

Hva om arbeidstaker reiser til et sted som de vet vil resultere i karantenepåbud? 

NHO skriver følgende om dette: 

"Det klare utgangspunktet er det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid. Arbeidsgiver kan imidlertid alltid fraråde ansatte slike reiser og informere om hvilke konsekvenser smitte hos en eller flere ansatte kan få for driften.

I medhold den ulovfestede lojalitetsplikten vil arbeidsgiver imidlertid kunne pålegge arbeidstakere ikke å reise til områder som etter myndighetens råd utløser karantene og derved setter arbeidstaker ute av stand til å erlegge arbeidsytelsen etter reisen. Det anbefales å til enhver tid holde seg oppdatert på myndighetens vurderinger. Dersom arbeidstaker har saklige grunner for slike reiser, kan dette stille seg annerledes. Det oppfordres til en god dialog med de ansatte før beslutning tas.

Om arbeidstaker tross arbeidsgivers rettmessige pålegg gjennomfører reisen, vil det som utgangspunkt ikke løpe lønnsplikt i etterfølgende karanteneperiode. Slike tilfeller må vurderes fra sak til sak, og etter dialog med den aktuelle ansatte."

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) godtar utsettelse.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap. Det skal ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

For elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som har planlagt slike kurs den nærmeste tiden, men som pga. den nåværende situasjonen med Covid 19-viruset ikke får gjennomført opplæringen, vil DSB vil akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen er normalisert. Samtidig bør det vurderes om opplæringen kan gjøres med nettbaserte kurs og at man har intern gjennomgang av relevante instrukser og rutiner, og at denne er tilpasset selskapets policy ift. COVID 19- situasjonen. Virksomhetene må i alle tilfeller ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke nekte en arbeidstaker å reise til bestemte steder på sin egen fritid. Arbeidsgiver kan tilby arbeidstaker kompensasjon for å ikke reise. Hvis arbeidsgiver pålegger arbeidstaker karantene etter en fritidsreise, har arbeidsgiver lønnsplikt. 
 
Det kan gjelde unntak fra dette, f.eks, kan helseberedskapsloven med forskrifter gi arbeidsgiver rett til å nekte helsearbeidere mv  å utføre enkelte fritidsreiser (LOV-2000-06-23-56).  

På grunn av coronaviruset har regjeringen nå vedtatt følgende regel: Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette ble vedtatt 15. mars og har tilbakevirkende kraft. Det vil si at karantenen gjelder 14 dager fra den dagen du kom hjem. Les mer her.

Som lærling skal du skånes i det lengste fra permitteringer, men det kan skje hvis bedriften og tillitsvalgt ikke finner det mulig å gi tilfredsstillende opplæring.

 • En eventuell permittering er det tillitsvalgt og bedrift som blir enige om. Sjefen skal ikke gå direkte til deg.
 • Hvis du jobber en plass uten tariffavtale og er i fare for å bli permittert tar du kontakt med din lokale fagforening eller distriktskontor.
 • Meld deg til NAV så raskt som mulig for å sikre at du får dagpenger. Det gjøres via NAV sine nettsider. Permitteringsvarslet fra din arbeidsgiver skal være skriftlig, og skal inneholde det NAV trenger av dokumentasjon for å behandle søknanden din. Les mer her.
 • Hvis permitteringen din blir langvarig skal lærekontrakten din forlenges, slik at du får nok tid og opplæring til å kunne avlegge fagprøve.
 • Dersom du er permittert, får du dagpenger på nivå med den lønnen du har som lærling. EL og IT Forbundet jobber for å få klarhet i hva dette vedtaket innebærer. Det handler blant annet om det forutsettes en inntekt på 74 894 kroner i løpet av det siste året, som er minstekravet for å ha rett på dagpenger fra NAV for alminnelig ansatte.

Bedriften skal umiddelbart varsle opplæringskontoret hvis de sender permitteringsvarsel til en lærling.

Se også eget punkt om "Permittering lærlinger (elektro)".

Det er viktig at det saklige grunnlaget må være hos bedriften og ikke hos arbeidstakeren. Situasjonen med coronaviruset i seg selv, gir ikke grunnlag for permittering. Vær obs på misbruk! Karantene gir eksempelvis ikke saklig grunnlag for permittering. 

Det er kun sysselsettingsproblemer som gir saklig grunn til å permittere. Dvs. at arbeidstakerne for en begrenset periode ikke kan sysselsettes på en for bedriften forsvarlig måte. Det må være en midlertidig situasjon. 

Coronaviruset kan for eksempel medføre manglende underleveranser fra Kina eller Italia mv, eller redusert etterspørsel.  Slike forhold kan gi saklig grunn for permittering, fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Se Fagbladets artikkel om temaet.

Betinget permittering

Coronaviruset gir ikke adgang til betinget permittering (med forbehold om at en bestemt situasjon skulle inntre). Betinget permittering kan kun brukes ved streik/konflikt i den bedriften hvor det permitteres. Dette er den eneste situasjonen hvor Hovedavtalen aksepterer bruk av betinget permitteringsvarsel, jf HA § 7-5. 

Forhandling ved permittering

Ved permittering skal det tas opp forhandlinger etter bestemmelsene i de forskjellige hovedavtaler som tariffavtalen er en del av. I LO-NHO områder vil kap. VII - Permitteringer. i Hovedavtalen være gjeldene.

Under forhandlingene så må man gjennomgå følgende punkter:

 • Årsaken til permitteringen
 • Kan folk sysselsettes på andre oppdrag som bedriften har?
 • Kreve at innleie må avsluttes før man permitterer egne fast ansatte.
 • Kreve at hovedregelen skal være ansiennitet ved utvelgelse av hvem som skal omfattes av permitteringsvarselet. Dette kan bare fravikes hvis det er saklig grunn.
 • Omplassere lærlinger til andre oppdrag eller drive intern opplæring av disse dersom det er mulig.
 • Bli enig om hvor lang varslingsplikt (14 eller 2 dager) som skal gis.

To eller 14 dagers varsel?

De aller fleste situasjonene vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen LO-NHO. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselfristen 2 dager, jf. aml § 15-3. Varselfristens lengde er i utgangspunktet noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. 

Permitteringer som skyldes coronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

For å vite hva uforutsette hendinger er, må vi altså til arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Her står følgende:

"Dersom ulykker, naturhendelser eler andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften..."

Det må altså dreie seg om uforutsette hendelser som feks. ulykker eller naturhendelser. Coronaviruset som nå har versert i mange uker faller i seg selv ikke inn under disse definisjoner. Et eksempel på uforutsett hendelse kan derimot være at myndighetene, uten forvarsel og med umiddelbar virkning, legger ned forbud mot en bestemt type virksomhet.

Videre må selvsagt de øvrige vilkårene være oppfylt. Se også informasjon fra Arbeidstilsynet.

Hva gjør man hvis arbeidsgiver beslutter å permittere med 2-dagers varslingsfrist?

Arbeidstakerne må der og da følge arbeidsgivers beslutning, ifølge LO-advokatene. Men den tillitsvalgte må protokollere sitt standpunkt, og fremme lønnskrav etter HA § 2-3. Les hele saken på LOs nettside.

Foreslo endringer i permitteringsregelverket

Fra 1. januar 2019 ble arbeidsgiverperioden økt fra 10 til 15 arbeidsdager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd. Det skal betales full lønn i denne perioden. Når arbeidsgiverperioden er utløpt vil arbeidstaker eventuelt ha krav på dagpenger fra NAV, noe som vil gi langt lavere utbetaling. Regjeringen varslet fredag 13. mars følgende endringer i permitteringsregelverket.

Den foreslår å:

 • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.
 • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.
 • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Les mer på regjeringens nettside

Enighet på Stortinget

Torsdag 19 . mars vedtok Stortinget forslagene fra regjeringen. Opposisjonen ble samtidig enige om følgende tillegg:

 • Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • ​Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • ​Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

EL og IT Forbundet har 13. mars 2020 blitt enige med NELFO om å forholde seg til dette spørsmålet på samme måte som under finanskrisen i 2009. 

Dette innebærer i hovedsak:

 • Hovedavtalen mellom NHO og LO legges til grunn ved permittering av lærlinger og lærekandidater. 
 • Lærlinger og lærekandidater er som hovedregel unntatt fra permittering som følger av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredstillende opplæring.
 • Fylkesopplæringsnemnda skal umiddelbart motta skriftlig varsel om permittering.
 • Ved permittering skal det gis varsel 14 dager i forkant, partene i bedriften skal konferere og det skal føres undertegnet protokoll. Bedriften har også plikt til å melde fra til NAV
 • Dersom arbeidsmangel antas å bli varig, vil heving av kontrakten og omplassering til en annen virksomhet være en mulighet. Det er fylkeskommunen som tar avgjørelse om å heve en lærkontrakt.

Hele protokollen fra drøftelsene i 2009 finner du her

 

1. Meld deg til NAV så raskt som mulig for å sikre at deg at du får dagpenger. Dette gjøres via NAV sine nettsider.

 

2. Permitteringsvarslet fra din arbeidsgiver skal være skriftlig. Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. Dette er dokumentasjon NAV trenger for å behandle søknaden din.

 

3.Snakk med din tillitsvalgt. Permitteringer skal først skje etter forhandlinger mellom bedriften og tillitsvalgte. Fra disse forhandlingene skal det settes opp en protokoll som skal undertegnes av begge parter. I protokollen skal det fremgå hva som er årsaken/den saklige grunnen til at bedriften permitterer sine ansatte. Det er kun sysselsettingsproblemer som gir slik saklig grunn. Det vil si at arbeidstakerne for en begrenset periode ikke kan sysselsettes på en for bedriften forsvarlig måte. I forhandlingene er det en rekke punkter som må gjennomgås før permittering kan skje.

Hvis du jobber en plass uten tillitsvalgt og tariffavtale, og er i fare for å bli permittert, tar du kontakt med din lokale fagforening eller distriktskontor. De hjelper deg.

 

4. Forsikre deg om at varselsfristen er overholdt. Varselsfristen avtales utgangspunktet mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. De aller fleste situasjoner vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen mellom LO og NHO. Ved uforutsette hendelser kan imidlertid varselsfristen være 2 dager. Permitteringer som skyldes coronaviruset kan være både forventet eller uforutsett. Les mer om det her Dersom arbeidsgiver permitterer med todagers varslingsfrist må arbeidstakerne der og da følge arbeidsgivers beslutning, ifølge LO-advokatene. Men den tillitsvalgte må protokollere sitt standpunkt, og fremme lønnskrav etter HA § 2-3. Les hele saken på LOs nettside.

 

5.  Gi beskjed til din klubb, fagforening eller distrikt om at du er permittert. Det kan også gjøres via "Min Side", hvor du kan endre dine medlemsopplysninger. Medlemmer som mister inntekt pga permittering får fritak fra kontingent og forsikring i åtte uker.

 

6. Ta kontakt med banken din dersom du tror du vil få problemer med økonomien. Ingen vet hvor lenge dagens situasjon vil vare.

Hva har du krav på?

Regjeringen og Stortinget gjør en rekke midlertidige endringer i permitteringsregler som følge av Corona-situasjonen. Som permittert vil du framover ha krav på:

 • 20 dager med dagpenger tilsvarende full lønn inntil 6G. G=Grunnbeløpet i folketrygden, og er i dag på 99 858 kroner. Tidligere ordninger med ventedager før mottak av dagpenger gjelder ikke nå. Arbeidsgiver dekker de to første dagene, mens staten dekker resten av perioden.
 • For å kunne ha rett til dagpenger under permittering må arbeidstiden være redusert med minst 40 prosent. Dette kravet var tidligere på 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
 • Etter 20 dagers permittering skal du ha dekket 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, mens dagpengegrunnlaget over 3G dekkes med 62,4 prosent opp til 6G.

Helsemyndighetene har nylig anbefalt at virksomhetene legger til rette for at alle som kan benytte hjemmekontor får anledning til det. Slike midlertidige tiltak må diskuteres med de tillitsvalgte. Det vil i utgangspunktet ikke være saklig grunn til å motsette seg en midlertidig ordning med hjemmekontor hvis reglene praktiseres likt for ansette som har mulighet til å jobbe hjemmefra. 

Bedriftene kan normalt ikke pålegge noen arbeidstakere  å reise på konferanser mv til områder i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene. Unntak kan tenkes i noen helt spesielle situasjoner, typisk for helsepersonell mv som primært utfører sitt arbeid i det aktuelle området, og ikke i Norge. 

Når det oppstår nye situasjoner, slik som ved Coronaviruset, reises også nye juridiske spørsmål som det ikke kan gis helt klare svar på. Et generelt utgangspunkt vil alltid være at arbeidsavtalen, som andre avtaler, forutsetter en gjensidig lojalitetsplikt.  I mange situasjoner kan arbeidsgiver bruke sin styringsrett, men styringsretten vil også i normalsituasjoner underlegges en saklighetsvurdering, og arbeidsgiver har også en omsorgsplikt for arbeidstakerne. 

I den situasjonen vi nå er inne i, blir  arbeidsgivers lojalitetsplikt- og omsorgsplikt særlig viktig, og  styringsretten må utøves på en særlig gjennomtenkt og skånsom måte. De vanlige regler og forventninger i arbeidsforhold settes litt til side. Alle ansatte vil f.eks. ikke ha de samme muligheter som før til å arbeide overtid. Det vil også være uklokt om arbeidsgiver slår ned på forsentkomming eller fravær som følge av at skoler og barnehager stenges. Mer enn ellers krever situasjonen godt samarbeid mellom arbeidslivets parter, og denne forventningen vil også prege den rettslige vurderingen av de mange nye rettslige spørsmål som vil oppstå i de kommende uker/ måneder. 

Regjeringen bestemte torsdag å stenge alle skoler og barnehager i Norge, i første omgang til og med torsdag 26.mars. Dette ble gjort for å begrense smitte, og gir foreldre rett til omsorgspenger (sykt-barn-dager).

Antall sykt-barn-dager er normalt:

 • 1 eller 2 barn (inntil 12 år): 10 omsorgsdager per forelder/20 dager for enslige forsørgere
 • 3 eller flere barn (inntil 12 år): 15 omsorgsdager per forelder/30 dager for enslige forsørgere
 • Kronisk syke eller funksjonshemmete barn (inntil 18 år): 10 ekstra omsorgsdager for hvert barn for hver forelder/20 ekstra omsorgsdager for enslige forsørgere

Stortinget utvider ordningen

Mandag 16.mars ble et flertall på Stortinget enige om utvidelser i ordningen for omsorgspenger: 

·​  Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·​  Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·​  Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.   Selvstendig næringsdrivende og frilansere

·​  ​Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

·​  Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

Noen skal fortsatt ha omsorgstilbud i barnehage og skole

Barn av personell i yrker med kritiske samfunnsfunksjoner gis et omsorgstilbud i skole og barnehage, slik at de kan stå i jobb. Disse funksjonene er: 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Les mer på regjeringens nettsider, hvor du finner nærmere beskrivelser av funksjonene som er omfattet

Du har krav på sykepenger i alle situasjoner der en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av Coronaviruset eller fordi du er smittet. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse. Dette inkluderer også situasjoner der du blir satt i karantene fordi noen i din husstand er syk av viruset. Du må da likevel ha en sykmelding fra legen, skriver NAV.   

Dersom du selv velger å være i karantene uten at dette er vurdert nødvendig av lege har du ikke krav på sykepenger. Det har du heller ikke når noen i husstanden er i karantene uten å være syk, og du må være borte fra arbeid. Dette fordi du selv ikke er satt i karantene. Se også NAVs informasjonsside.

Må jeg personlig møte opp hos legen for å få en sykmelding?

Sykmelding uten personlig undersøkelse kan godtas i tilfeller der du har eller antas å ha Coronaviruset. Den som sykmelder må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå.

Hva om jeg oppfyller kravene til sykmelding, men har fått påvist Coronaviruset utenfor Norge og oppholder meg utenfor Norge?

Du kan ha rett til sykepenger. Du må kontakte fastlegen for dokumentasjon og eventuelt få sykmelding. Du kan beholde sykepengene i EU/EØS, men blir du syk eller satt i karantene utenfor EU/EØS, må du sende inn søknad om å beholde sykepenger under utenlandsoppholdet.

Kunnskapsdepartmentet har skrevet denne informasjonen til deg som er student ved fagskole, universitet eller høyskole. Les mer her

Vi innstiller kurs og konferanser

EL og IT Forbundet har avlyst våre kurs og konferanser fram til 14. april 2020. Møter hvor det er mulig, vil bli avviklet ved hjelp av video eller telefon.

Vi gjør fortløpende vurderinger av situasjonen.

Lønnsoppgjøret utsettes

13. mars ble det klart at det påbegynte lønnsoppgjøret i frontfaget utsettes til mandag 3. august. Årsaken er konsekvensene spredningen av coronaviruset har på det norske samfunnet. De andre tariffoppgjørene utsettes også. Det betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder. Når Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige vil de øvrige oppgjørene bli gjennomført fortløpende. 

Les mer på LOs nettsider. 

Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen?

LO og SpareBank 1 har lang tradisjon for å ta vare på medlemmene i vanskelige økonomiske situasjoner gjennom LOfavør. Les mer her.

Relevante lenker:

Folkehelseinstituttets råd
Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak

Helsedirektoratets tiltak for å hindre spredning
Les mer

UDs reiseinformasjon
Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med

DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging - Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær
Les mer her

Utdanningsdirektoratet - til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter
Les mer her

LO-advokatene - side med det meste om coronasituasjonen
Les mer her

Del: