Informasjon om Coronasituasjonen

EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til alltid å følge de siste rådene fra helsemyndighetene.

De vanligste spørsmålene vi får nå handler om permitteringer. Her kan du lese våre råd til hva du bør gjøre og hva du har krav på dersom du blir permittert. 

Vi er tilgjengelige som vanlig på e-post og telefon

Mange av våre ansatte har hjemmekontor, men arbeidet utføres i all hovedsak som vanlig. Forbundskontoret er stengt for besøk og gjester.

Åpningstid medlemsservice: kl. 09:00 - 14:00. Les mer her

Her finner du kontaktinformasjon til våre distrikter, fagforeninger og klubber.

Saksbehandling ved forbundskontoret: For å være sikker på at alle saker fra egen organisasjon blir behandlet, må disse scannes og sendes inn elektronisk til firmapost@elogit.no. Dette på grunn av usikkerhet knyttet til postgangen som følge av coronatiltak.

Det er mange som har bestilt ferie til Italia eller andre steder som ikke kan reise på grunn av reiseforbudet eller andre uforutsette forhold. En  arbeidsgiver bør strekke seg langt for at den ansatte da kan endre sine ferieplaner. Du kan neppe med loven i hånd kreve at ferien endres, men nektelse av å endre ferie må normalt ha saklige grunner, og arbeidsgiver må følge likebehandlingsprinsippet. 

Arbeidsgiver kan også endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, jf ferieloven § 6. Dette kan typisk være aktuelt hvis mange i bedriften blir syke som følge av Corona, slik at det er nødvendig å sette inn annet personell. I slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke merkostnadene ved endring av ferie, noe som i en viss grad sikrer mot misbruk. 

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke nekte en arbeidstaker å reise til bestemte steder på sin egen fritid. Arbeidsgiver kan tilby arbeidstaker kompensasjon for å ikke reise.

Hvis arbeidsgiver pålegger arbeidstaker karantene etter en fritidsreise, har arbeidsgiver lønnsplikt. Det kan gjelde unntak fra dette, f.eks, kan helseberedskapsloven med forskrifter gi arbeidsgiver rett til å nekte helsearbeidere mv å utføre enkelte fritidsreiser ( LOV-2000-06-23-56).

Hva om arbeidstaker reiser til et sted som de vet vil resultere i karantenepåbud? 

NHO skriver følgende om dette: 

"Det klare utgangspunktet er det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid. Arbeidsgiver kan imidlertid alltid fraråde ansatte slike reiser og informere om hvilke konsekvenser smitte hos en eller flere ansatte kan få for driften.

I medhold den ulovfestede lojalitetsplikten vil arbeidsgiver imidlertid kunne pålegge arbeidstakere ikke å reise til områder som etter myndighetens råd utløser karantene og derved setter arbeidstaker ute av stand til å erlegge arbeidsytelsen etter reisen. Det anbefales å til enhver tid holde seg oppdatert på myndighetens vurderinger. Dersom arbeidstaker har saklige grunner for slike reiser, kan dette stille seg annerledes. Det oppfordres til en god dialog med de ansatte før beslutning tas.

Om arbeidstaker tross arbeidsgivers rettmessige pålegg gjennomfører reisen, vil det som utgangspunkt ikke løpe lønnsplikt i etterfølgende karanteneperiode. Slike tilfeller må vurderes fra sak til sak, og etter dialog med den aktuelle ansatte."

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) godtar utsettelse.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap. Det skal ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

For elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som har planlagt slike kurs den nærmeste tiden, men som pga. den nåværende situasjonen med Covid 19-viruset ikke får gjennomført opplæringen, vil DSB vil akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen er normalisert. Samtidig bør det vurderes om opplæringen kan gjøres med nettbaserte kurs og at man har intern gjennomgang av relevante instrukser og rutiner, og at denne er tilpasset selskapets policy ift. COVID 19- situasjonen. Virksomhetene må i alle tilfeller ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.

Som lærling skal du skånes i det lengste fra permitteringer, men det kan skje hvis bedriften og tillitsvalgt ikke finner det mulig å gi tilfredsstillende opplæring.

  • En eventuell permittering er det tillitsvalgt og bedrift som blir enige om. Sjefen skal ikke gå direkte til deg.
  • Hvis du jobber en plass uten tariffavtale og er i fare for å bli permittert tar du kontakt med din lokale fagforening eller distriktskontor.
  • Meld deg til NAV så raskt som mulig for å sikre at du får dagpenger. Det gjøres via NAV sine nettsider. Permitteringsvarslet fra din arbeidsgiver skal være skriftlig, og skal inneholde det NAV trenger av dokumentasjon for å behandle søknanden din. Les mer her.
  • Hvis permitteringen din blir langvarig skal lærekontrakten din forlenges, slik at du får nok tid og opplæring til å kunne avlegge fagprøve.
  • Dersom du er permittert, får du dagpenger. 3. mars presenterte regjeringen en midlertidig ordning som gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12.482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49.929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

Bedriften skal umiddelbart varsle opplæringskontoret hvis de sender permitteringsvarsel til en lærling.

1. Meld deg til NAV så raskt som mulig for å sikre at deg at du får dagpenger. Dette gjøres via NAV sine nettsider.

 

2. Permitteringsvarslet fra din arbeidsgiver skal være skriftlig. Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. Dette er dokumentasjon NAV trenger for å behandle søknaden din.

 

3.Snakk med din tillitsvalgt. Permitteringer skal først skje etter forhandlinger mellom bedriften og tillitsvalgte. Fra disse forhandlingene skal det settes opp en protokoll som skal undertegnes av begge parter. I protokollen skal det fremgå hva som er årsaken/den saklige grunnen til at bedriften permitterer sine ansatte. Det er kun sysselsettingsproblemer som gir slik saklig grunn. Det vil si at arbeidstakerne for en begrenset periode ikke kan sysselsettes på en for bedriften forsvarlig måte. I forhandlingene er det en rekke punkter som må gjennomgås før permittering kan skje.

Hvis du jobber en plass uten tillitsvalgt og tariffavtale, og er i fare for å bli permittert, tar du kontakt med din lokale fagforening eller distriktskontor. De hjelper deg.

 

4. Forsikre deg om at varselsfristen er overholdt. Varselsfristen avtales utgangspunktet mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. De aller fleste situasjoner vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen mellom LO og NHO. Ved uforutsette hendelser kan imidlertid varselsfristen være 2 dager. Permitteringer som skyldes coronaviruset kan være både forventet eller uforutsett. Les mer om det her Dersom arbeidsgiver permitterer med todagers varslingsfrist må arbeidstakerne der og da følge arbeidsgivers beslutning, ifølge LO-advokatene. Men den tillitsvalgte må protokollere sitt standpunkt, og fremme lønnskrav etter HA § 2-3. Les hele saken på LOs nettside.

 

5.  Gi beskjed til din klubb, fagforening eller distrikt om at du er permittert. Det kan også gjøres via "Min Side", hvor du kan endre dine medlemsopplysninger. Medlemmer som mister inntekt pga permittering får fritak fra kontingent og forsikring i åtte uker.

6. Ta kontakt med banken din dersom du tror du vil få problemer med økonomien. Ingen vet hvor lenge dagens situasjon vil vare.

Hva har du krav på?

Regjeringen og Stortinget gjør en rekke midlertidige endringer i permitteringsregler som følge av Corona-situasjonen. Som permittert vil du framover ha krav på:

  • 20 dager med dagpenger tilsvarende full lønn inntil 6G. G=Grunnbeløpet i folketrygden, og er i dag på 99 858 kroner. Tidligere ordninger med ventedager før mottak av dagpenger gjelder ikke nå. Arbeidsgiver dekker de to første dagene, mens staten dekker resten av perioden.
  • For å kunne ha rett til dagpenger under permittering må arbeidstiden være redusert med minst 40 prosent. Dette kravet var tidligere på 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
  • Etter 20 dagers permittering skal du ha dekket 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, mens dagpengegrunnlaget over 3G dekkes med 62,4 prosent opp til 6G.

Permittert lærling? Se punktet om lærlinger over. 

Bedriftene kan normalt ikke pålegge noen arbeidstakere  å reise på konferanser mv til områder i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene. Unntak kan tenkes i noen helt spesielle situasjoner, typisk for helsepersonell mv som primært utfører sitt arbeid i det aktuelle området, og ikke i Norge. 

Når det oppstår nye situasjoner, slik som ved Coronaviruset, reises også nye juridiske spørsmål som det ikke kan gis helt klare svar på. Et generelt utgangspunkt vil alltid være at arbeidsavtalen, som andre avtaler, forutsetter en gjensidig lojalitetsplikt.  I mange situasjoner kan arbeidsgiver bruke sin styringsrett, men styringsretten vil også i normalsituasjoner underlegges en saklighetsvurdering, og arbeidsgiver har også en omsorgsplikt for arbeidstakerne. 

I den situasjonen vi nå er inne i, blir  arbeidsgivers lojalitetsplikt- og omsorgsplikt særlig viktig, og  styringsretten må utøves på en særlig gjennomtenkt og skånsom måte. De vanlige regler og forventninger i arbeidsforhold settes litt til side. Alle ansatte vil f.eks. ikke ha de samme muligheter som før til å arbeide overtid. Det vil også være uklokt om arbeidsgiver slår ned på forsentkomming eller fravær som følge av at skoler og barnehager stenges. Mer enn ellers krever situasjonen godt samarbeid mellom arbeidslivets parter, og denne forventningen vil også prege den rettslige vurderingen av de mange nye rettslige spørsmål som vil oppstå i de kommende uker/ måneder. 

Du har krav på sykepenger i alle situasjoner der en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av Coronaviruset eller fordi du er smittet. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse. Dette inkluderer også situasjoner der du blir satt i karantene fordi noen i din husstand er syk av viruset. Du må da likevel ha en sykmelding fra legen, skriver NAV.   

Dersom du selv velger å være i karantene uten at dette er vurdert nødvendig av lege har du ikke krav på sykepenger. Det har du heller ikke når noen i husstanden er i karantene uten å være syk, og du må være borte fra arbeid. Dette fordi du selv ikke er satt i karantene. Se også NAVs informasjonsside.

Må jeg personlig møte opp hos legen for å få en sykmelding?

Sykmelding uten personlig undersøkelse kan godtas i tilfeller der du har eller antas å ha Coronaviruset. Den som sykmelder må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå.

Hva om jeg oppfyller kravene til sykmelding, men har fått påvist Coronaviruset utenfor Norge og oppholder meg utenfor Norge?

Du kan ha rett til sykepenger. Du må kontakte fastlegen for dokumentasjon og eventuelt få sykmelding. Du kan beholde sykepengene i EU/EØS, men blir du syk eller satt i karantene utenfor EU/EØS, må du sende inn søknad om å beholde sykepenger under utenlandsoppholdet.

Vi innstiller kurs og konferanser

EL og IT Forbundet har avlyst våre kurs og konferanser fram til 14. april 2020. Møter hvor det er mulig, vil bli avviklet ved hjelp av video eller telefon.

Vi gjør fortløpende vurderinger av situasjonen.

Lønnsoppgjøret utsettes

13. mars ble det klart at det påbegynte lønnsoppgjøret i frontfaget utsettes til mandag 3. august. Årsaken er konsekvensene spredningen av coronaviruset har på det norske samfunnet. De andre tariffoppgjørene utsettes også. Det betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder. Når Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige vil de øvrige oppgjørene bli gjennomført fortløpende. 

Les mer på LOs nettsider. 

Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen?

LO og SpareBank 1 har lang tradisjon for å ta vare på medlemmene i vanskelige økonomiske situasjoner gjennom LOfavør. Les mer her.

Relevante lenker:

Folkehelseinstituttets råd
Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak

Helsedirektoratets tiltak for å hindre spredning
Les mer

UDs reiseinformasjon
Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med

DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging - Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær
Les mer her

Utdanningsdirektoratet - til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter
Les mer her

LO-advokatene - side med det meste om coronasituasjonen
Les mer her