Informasjon om Coronasituasjonen

Publisert: 12.03.20
(Endret: 07.03.22)

Denne saken er ikke oppdatert. Trykk her for oppdatert informasjon fra EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til alltid å følge de siste rådene fra helsemyndighetene. I denne artikkelen finner du gode svar på mye av det du sikkert lurer på.

Vi er tilgjengelige som vanlig på e-post og telefon

Mange av våre ansatte har hjemmekontor, men arbeidet utføres i all hovedsak som vanlig. Forbundskontoret er stengt for besøk og gjester.

Åpningstid medlemsservice: kl. 09:00 – 14:00. Les mer her

Saksbehandling ved forbundskontoret: For å være sikker på at alle saker fra egen organisasjon blir behandlet, må disse scannes og sendes inn elektronisk til firmapost@elogit.no. Dette på grunn av usikkerhet knyttet til postgangen som følge av Corona-tiltak.

Vi innstiller kurs og konferanser

EL og IT Forbundet har avlyst våre kurs og konferanser fram til 17. april 2020. Møter hvor det er mulig, vil bli avviklet ved hjelp av video eller telefon.

Vi gjør fortløpende vurderinger av situasjonen. 

Arbeidsrettslige spørsmål

Følg også med på LOs nettsider for informasjon om arbeidsrettslige spørsmål.   

Informasjonen nedenfor er sist oppdatert kl 15.00 torsdag 12. mars og baserer seg i hovedsak på denne artikkelen skrevet av LO-advokatene. Avsnittene om skole og barnehage og karantene etter fritidsreise er supplert med informasjon gitt av regjeringen kl 14. Vi må forvente at det kommer nye tiltak og ordninger fra myndighetene som kan ha innvirkning på informasjonen.

Sykepenger  

For å få sykepenger må man bruke egenmelding eller ha sykemelding fra lege. Dersom en person isolerer seg av frykt for Corona uten at dette er vurdert nødvendig av lege, vil det ikke oppstå sykepengerettigheter.  Alle situasjoner hvor man er pålagt isolasjon i karantene eller legen nedlegger forbud mot at arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare, vil i praksis gi rett på sykepenger. 

Dersom barnet eller andre i husstanden er i karantene uten selv å være syk, og dette gjør at du må være borte fra arbeid, har du derimot ikke rett til sykmelding. 

NAV har nylig gitt ut eget rundskriv om Corona og sykepenger. Les mer her.

De ordinære reglene for arbeidsgiverperioden gjelder også ved sykmelding som følge av Corona. 

Skole og barnehage stenger – omsorgspenger 

Regjeringen bestemte torsdag å stenge alle skoler og barnehager i Norge, i første omgang til og med torsdag 26.mars. Man har ikke uten videre krav på omsorgspenger eller andre ytelser etter folketrygdloven.  Dersom barnehagen/skolen derimot stenges for å forebygge  smitte kan det stille seg annerledes. Er du hjemme med barn under 12 år, så er det i utgangspunktet 10 omsorgsdager per kalenderår, og det dobbelte hvis man er alene om omsorgen.

Statministeren varslet på pressekonferansen torsdag at denne ordningen vil bli utvidet. Samtidig vil barn av personell i yrker med kritiske samfunnsfunksjoner gis et omsorgstilbud i skole og barnehage, slik at de kan stå i jobb. Disse funksjonene er: 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar og lov og orden
 • Helse og omsorg og redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor, natur og miljø, forsyningssikkerhet, vann og avløp.
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning og elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport og satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Les mer om dette på helsedirektoratets nettsider. 

Ferie og endring av ferie 

Det er mange som har bestilt ferie til Italia eller andre steder som ikke kan reise på grunn av reiseforbudet eller andre uforutsette forhold. En  arbeidsgiver bør strekke seg langt for at den ansatte da kan endre sine ferieplaner. Du kan neppe med loven i hånd kreve at ferien endres, men nektelse av å endre ferie må normalt ha saklige grunner, og arbeidsgiver må følge likebehandlingsprinsippet. 

Arbeidsgiver kan også endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, jf ferieloven § 6. Dette kan typisk være aktuelt hvis mange i bedriften blir syke som følge av Corona, slik at det er nødvendig å sette inn annet personell. I slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke merkostnadene ved endring av ferie, noe som i en viss grad sikrer mot misbruk. 

Karantene etter fritidsreise 

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke nekte en arbeidstaker å reise til bestemte steder på sin egen fritid. Arbeidsgiver kan tilby arbeidstaker kompensasjon for å ikke reise. Hvis arbeidsgiver pålegger arbeidstaker karantene etter en fritidsreise, har arbeidsgiver lønnsplikt. 
 
Det kan gjelde unntak fra dette, f.eks, kan helseberedskapsloven med forskrifter gi arbeidsgiver rett til å nekte helsearbeidere mv  å utføre enkelte fritidsreiser (LOV-2000-06-23-56).  

Torsdag bestemte regjeringen at alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Les mer på helsedirektoratets nettsider. 

Reisepålegg som ledd i arbeid

Bedriftene kan normalt ikke pålegge noen arbeidstakere  å reise på konferanser mv til områder i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene. Unntak kan tenkes i noen helt spesielle situasjoner, typisk for helsepersonell mv som primært utfører sitt arbeid i det aktuelle området, og ikke i Norge.  

Pålegg om hjemmekontor

Helsemyndighetene har nylig anbefalt at virksomhetene legger til rette for at alle som kan benytte hjemmekontor får anledning til det. Slike midlertidige tiltak må diskuteres med de tillitsvalgte. Det vil i utgangspunktet ikke være saklig grunn til å motsette seg en midlertidig ordning med hjemmekontor hvis reglene praktiseres likt for ansette som har mulighet til å jobbe hjemmefra. 

Permittering

Coronaviruset  kan medføre manglende underleveranser, fra for eksempel Kina eller Italia, eller redusert etterspørsel. Slik LO-advokatene har redegjort for i tidligere innlegg kan slike forhold gi saklig grunn for permittering. 

Coronaviruset gir ikke adgang til betinget permittering (med forbehold om at en bestemt situasjon skulle inntre). Betinget permittering kan kun brukes ved streik/konflikt i den bedriften hvor det permitteres. Dette er den eneste situasjonen hvor Hovedavtalen aksepterer bruk av betinget permitteringsvarsel, jf HA § 7-5. 

De aller fleste situasjonene vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen LO-NHO. Det er vanskelig å tenke seg situasjoner som tilsier at varsel kan gis med to-dagers frist. Vi har skrevet om dette i et tidligere innlegg på Facebook (Varslingsfrister ved permittering som følge av Corona, publisert 4. mars kl. 09.55). 

Fra 1. januar 2019 ble arbeidsgiverperioden økt fra 10 til 15 arbeidsdager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd. Det skal betales full lønn i denne perioden. Når arbeidsgiverperioden er utløpt vil arbeidstaker eventuelt ha krav på dagpenger fra NAV, noe som vil gi langt lavere utbetaling. 

Permitteringslønnsloven har unntak fra arbeidsgiverperioden dersom permitteringen skyldes brann, ulykker eller naturomstendigheter. Utbruddet av Corona  er ikke en  "naturomstendighet" i lovens forstand. Den  alminnelige arbeidsgiverperioden på 15 dager vil gjelde for permittering som følge av Corona. Det er ventet at reglene vil bli endret i morgen, forhåpentligvis uten at de økonomiske byrdene veltes over på arbeidstakerne.  

Regjeringen varslet fredag 13. mars følgende endringer i permitteringsregelverket. Den foreslår å:

 • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.
 • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.
 • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Forslagene skal nå behandles i Stortinget, og det vil trolig skje raskt. Les mer på regjeringens nettside.

Styringsrett, lojalitetsplikt- og omsorgsplikt 

Når det oppstår nye situasjoner, slik som ved Coronaviruset, reises også nye juridiske spørsmål som det ikke kan gis helt klare svar på. Et generelt utgangspunkt vil alltid være at arbeidsavtalen, som andre avtaler, forutsetter en gjensidig lojalitetsplikt.  I mange situasjoner kan arbeidsgiver bruke sin styringsrett, men styringsretten vil også i normalsituasjoner underlegges en saklighetsvurdering, og arbeidsgiver har også en omsorgsplikt for arbeidstakerne. 

I den situasjonen vi nå er inne i, blir  arbeidsgivers lojalitetsplikt- og omsorgsplikt særlig viktig, og  styringsretten må utøves på en særlig gjennomtenkt og skånsom måte. De vanlige regler og forventninger i arbeidsforhold settes litt til side. Alle ansatte vil f.eks. ikke ha de samme muligheter som før til å arbeide overtid. Det vil også være uklokt om arbeidsgiver slår ned på forsentkomming eller fravær som følge av at skoler og barnehager stenges. Mer enn ellers krever situasjonen godt samarbeid mellom arbeidslivets parter, og denne forventningen vil også prege den rettslige vurderingen av de mange nye rettslige spørsmål som vil oppstå i de kommende uker/ måneder.  

Dette innlegget er skrevet av LO-advokatene og er publisert på LOs nettsider. Sjekk også LO-advokatenes Facebook-side.

Ta kontakt dersom du har spørsmål

Ikke nøl med å kontakte oss. Her finner du kontaktinformasjon til våre distrikter, fagforeninger og klubber.

Relevante lenker:

Folkehelseinstituttets råd

Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak

UDs reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med

DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging – Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær

Les mer her

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.