IKT for verdiskaping og vekst

- innholdet kan være utdatert

Dette går frem av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge: IKT for vekst og verdiskaping, som regjeringen la frem i dag.
– IKT bidrar til verdiskaping og vekst i alle næringer og i samfunnet forøvrig. I følge en studie kan 50 prosent av produktivitetsveksten i Europa tilskrives bruk av IKT og internett. Målrettet bruk av IKT vil være avgjørende for fremtidig sysselsetting og økonomisk vekst. Regjeringen vil derfor bidra til at det norske samfunnet utnytter og tar i bruk alle de mulighetene IKT gir, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Hele befolkningen ska nås


Regjeringen vil at Norge skal være et av de fremste markedene for digitale tjenester. Både private og offentlig tjenestetilbydere skal vite at de når hele befolkningen med sine digitale tilbud. Ved å sikre tilgang til bredbånd og grunnleggende digital kompetanse i befolkningen legger regjeringen til rette for økt etterspørsel etter digitale tjenester.
– Vi skal også ha en fulldigitalisert offentlig sektor og et næringsliv som driver forretningene digitalt. For å få til dette må vi ha god tilgang på IKT-kompetanse. Dette skal vi oppnå gjennom god kapasitet og kvalitet i alle deler av IKT-utdanningen, sier Aasrud.
Les mer om de konkrete tiltakene i meldingen her.