IA-forhandlinger i gang

- innholdet kan være utdatert

Rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen som har oppsummert erfaringene med IA-samarbeidet og kommet med anbefalinger for det videre arbeidet, blir et viktig grunnlag for forhandlingene.
Arbeidsgruppen la til grunn at et forpliktende trepartssamarbeid og arbeidsplassen som arena fortsatt skal ligge til grunn for det videre IA-samarbeidet.

Med på kommende forhandlinger