Høringssvar til NOU 2010:1 – Medvirkning og medbestemmelse

Publisert: 22.06.10

– innholdet kan være utdatert

Brubakken-utvalgets utredning i 1985 skrinla langt på vei dyptgripende reformer for å styrke bedriftsdemokratiet. Men mye har skjedd med rammebetingelser og aktører siden den gang.

Oppsummert har nyliberalismen og globaliseringen ført til store endringer for arbeidstakerne; stikkord her er privatiseringer, endringer i eierstrukturene, oppsplitting og flytting av deler av produksjonsprosessen, outsourcinger, endringer i organiseringen av virksomhetene, nye profesjoner med videre. Dette har endret arbeidstakernes jobbinnhold, tilknytning til produksjonen og virksomheten, status, avlønning og jobbtrygghet. Det har endret beslutningsprosessene i virksomhetene og det har endret maktforholdet mellom arbeidstakere, fagbevegelsen og eierne/administrasjonen i selskapene.

Utredningen bærer få spor av forsøk på nytenkning i forhold til bedriftsdemokrati. Utvalget har heller ikke drøftet bedriftsdemokrati på et mer prinsipielt plan, men velger i stedet å støtte seg på Brubakken-utvalget, som satte likhetstegn mellom bedriftsdemokrati og medbestemmelse, fordi ”Brubakken-utvalgets formulering av den overordnete idé er fortsatt allmenngyldig og synes å ha bred tilslutning i norsk arbeidsliv.”

Det gjør også det faktum at utvalget gjennomgående er splittet i sine anbefalinger. Etter EL og IT Forbundets oppfatning burde både utvidet ansatterepresentasjon i virksomhetens styrer, lokal konfliktrett, boikott og vetorett for ansatte vært en naturlig del av drøftingene for et utvalg som skal utrede arbeidstakernes innflytelse/bedriftsdemokrati, slik dette er utlagt i utredningen, som ”alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på alle plan i virksomheten,…”

EL og IT Forbundet håper derfor på en grundig og omfattende prosess i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2010:1, og at enkelte spørsmål, som de vi har nevnt avslutningsvis, utredes videre før det konkluderes.

Det gjør også det faktum at utvalget gjennomgående er splittet i sine anbefalinger. Etter EL og IT Forbundets oppfatning burde både utvidet ansatterepresentasjon i virksomhetens styrer, lokal konfliktrett, boikott og vetorett for ansatte vært en naturlig del av drøftingene for et utvalg som skal utrede arbeidstakernes innflytelse/bedriftsdemokrati, slik dette er utlagt i utredningen, som ”alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på alle plan i virksomheten,…”

EL og IT Forbundet håper derfor på en grundig og omfattende prosess i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2010:1, og at enkelte spørsmål, som de vi har nevnt avslutningsvis, utredes videre før det konkluderes.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.