Høringssvar om endringer i AML og Folketrygdloven

- innholdet kan være utdatert

Forbundet har svart på en høring fra Arbeidsdepartementet med tittelen «Endringer i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven: Raskere oppfølging og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom.»

Stor skepsis

Høringssvaret gjenspeiler stor skepsis og kritikk av regjeringens/FADs forslag til endringer. Forslagene går lengre enn partene i IA-avtalen når det gjelder innstramninger. Det gjelder aktivitetspliktlen og straffereaksjoner.

Øker presset på sykmeldte

Forbundet mener forslagene øker presset på den sykmeldte og at foreslåtte regler og øker byråkratiet knyttet til sykmeldinger. Det kan føre til at mange presses ut av arbeidsmarkedet og over på andre velferdsordninger.

Etterlyser forebyggende tiltak

Forbundet mener også at regjeringen ikke går langt nok når det gjelder forebyggende arbeid på virksomhetene. I det foreliggende høringsnotatet finnes det ikke ett eneste forslag som gir arbeidstakere eller deres tillitsvalgte mer innflytelse over sentrale arbeidsmiljøfaktorer.

Les hele høringssvaret.