Handler om å få folk tilbake i arbeid

Publisert: 13.05.20
Bilde av finansminister Jan Tore Sanner på stortingets talerstol.
Foto: Stortinget.

Regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett mangler kraftfulle tiltak for å gjøre noe med den høye arbeidsledigheten i Norge. 

– Ikke siden depresjonen på 30-tallet har så mange vært arbeidsledige i Norge som nå. Denne situasjonen gjenspeiles ikke godt nok i det som ble lagt fram i dag, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Som følge av Korona-situasjonen er 400.000 nordmenn permitterte eller arbeidsledige. Ved å gi kommunene økonomisk rom til å gjennomføre og framskynde nødvendige investeringer i f.eks. bygg og digitale- og klimasmarte løsninger kunne regjeringen lagt til rette for at mange kom tilbake i jobb igjen. KS har beregnet at kommunene har inntil 20 milliarder kroner i redusert økonomisk handlingsrom i år. Regjeringen kompenserer kun en tiendedel av dette i revidert budsjett.

– Dette var en mulighet til å få i gang viktig aktivitet i kommunene. Når kommunene ikke en gang får nok penger til å dekke velferdstjenestene som behøves, kan vi trygt si at regjeringen lot den muligheten gå fra seg, mener Andersen.

Ingen hjelp til framtidens fagarbeidere

Situasjonen for lærlingene er spesielt bekymringsfull. Under korona-tiltakene er 4300 lærlinger blitt permittert. At så mange lærlinger blir permittert fører potensielt til at mange ikke får fullført læreløpet i løpet av normal tid, noe som igjen skaper problemer for inntaket av nye lærlinger. Når mange fagarbeidere i tillegg er permittert, reduseres kapasiteten til opplæring i bedriftene. 

– Vi er også skuffa over at det ikke settes inn ekstra tiltak mot den vanskelige situasjonen som mange av framtidens fagarbeidere nå opplever. En ekstraordinær støtte til bedrifter som tar inn ekstra lærlinger til høsten ville ført til at færre ble stående uten plass til høsten, forklarer han. 

Forlenger dagpenger og arbeidsavklaringsordninger

I det reviderte budsjettet foreslår regjeringen å forlenge viktige ordninger for de som er arbeidsledige eller permittert. Blant annet vil de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober, også arbeidssøkere som mottar arbeidsavklaringspenger kan gjøre dette ut oktober. I tillegg forslås det å øke bevilgningene til NAV med 700 millioner kroner, blant annet for å håndtere den store pågangen. 

– Vi mener regjeringen burde forlenget permitteringsperioden til 52 uker. Det ville gitt en større forutsigbarhet for både arbeidstakerne og bedriftene. Samtidig forventer vi at perioden blir forlenget dersom ting ikke har normalisert innen oktober. 

Sparer løft for grønne arbeidsplasser til egen tiltakspakke?

Gjennom å øke støtten til klimainvesteringer gjennom fondet Nysnø, og å bevilge 250 millioner kroner grønn skipsfart og lav- og nullutslippsløsninger på fylkesfergene vil regjeringen legge til rette for grønn omstilling og verdiskaping. I tillegg viser de til at det vil bli lagt fra en grønn omstillingspakke i slutten av mai. 

– Når vi skal restarte norsk økonomi igjen etter økonomien bør dette skje på en måte som gjør oss i stand til å håndtere den andre store krisen vi står i, klimakrisen. Ved å elektrifisere skipsfarten vil vi kutte utslippene av klimagasser samtidig som vi legger grunnlaget norske grønne arbeidsplasser og utvikling av teknologi med eksportpotensiale. Forslagene i revidert er en start, men det må følges opp med et reelt løft i den varslede tiltakspakken, krever Andersen. 

Her er noen viktige forslag i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett: 

Arbeidsliv: 

 • De som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 
 • Forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut oktober.  
 • Styrker Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet med til sammen 15 millioner kroner i 2020, slik at etatene kan forbedre innsatsen knyttet til håndheving av reglene om innleie.
 • Arbeids- og velferdsetaten får 700 millioner kroner ekstra til drift for å håndtere pågangen som følge av koronapandemien. Dette skal blant annet gå til utvikling av nye løsninger for utbetaling av bl.a dagpenger. 

Kommuner: 

 • Senker arbeidsgiveravgiften i to måneder. Det vil redusere utgiftene for kommunesektoren med om lag 2,2 milliarder kroner. 
 • I kommuneproposisjonen for 2021 varsler regjeringen en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner. Av disse går mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner til kommunene, og 0,4 milliarder kroner til fylkeskommunene.

Klima: 

 • 75 millionar skal gå til ei kondemneringsordning for skip i nærskipsfart. Ordningen vil bidra til å ta gamle og mer forurensende skip ut av markedet. 
 • 25 millioner kroner skal gå til å styrke Grønt Skipsfartsprogram sitt arbeid for å fornye lasteskip. I dette arbeidet får rederlag og vareeiere tilbud om faglig støtte til null- og lavutslippsprosjekter for lasteskip i nærskipsfart
 • 300 millioner til investeringsfondet Nysnø, som går inn selskaper som utvikler klimateknologi. 
 • 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveifergene. Satsing på klimavennlige fergeløsninger har store investeringskostnader, men blir billigere når de kommer i drift. Bevilgningen vil hjelpe med å fase inn flere klimavennlige ferger.  

Utdanning: 

 • Øker bevilgningen med 36,8 mill. kroner, for å opprette 1 000 nye toårige studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.