Forvirring om uføre

Publisert: 23.11.10

– innholdet kan være utdatert

– Det er avklart at det ikke skal være levealdersjustering av uførepensjoner. Det som nå diskuteres er skjermingsregler for uføre som går over på alderspensjon ved 67 år. Stortinget har allerede vedtatt at alderspensjoner skal levealdersjusteres. Uføre som blir alderspensjonister kan ikke kompensere for levealdersjusteringen på samme måte som andre. Det er dette LO nå følger opp i dialog med regjeringen om skjermingsregler, og i tråd med kongressens vedtak, heter det i pressemeldingen fra LO.

Skjermingsregler?

I en artikkel publisert på nettsiden til Manifest Analyse går tankesmias leder, Magnus Marsdal, detaljert gjennom NRK-innslaget og vurderer Flåthens uttalelser opp mot LO-kongressens vedtak om uførepensjon.

Marsdal konkluderer med at det avgjørende er hva Flåthen mener med «skjermingsregler».

– Hvis han mener at uføre skal skjermes på den måten at deres pensjon blir fritatt for levealdersjustering – det vil si 100 prosent skjerming – så står han klart og tydelig fast på LOs vedtatte handlingsprogram, skriver Marsdal.

– Hvis han mener at det skal innføres en viss levealdersjustering (med noe «skjerming») har Dagsrevyen god grunn til å hevde at LOs leder har gått tilbake på kongressens klare vedtak, legger han til.

Les hele Marsdals artikkel på manifestanalyse.no.

Les hva LO-lederen sier på LOs egne hjemmesider.

LO-kongressens vedtak

LO-kongressen gjorde følgende vedtak om saken:

”Uføretrygden
Vedtaket om pensjonsreform nødvendiggjør endringer i uføretrygden. Hovedhensikten med uføretrygden er å gi de som av ulike grunner ikke kan delta i arbeidslivet en rimelig inntektssikring. Samtidig må systemet innrettes slik at det gir flest mulig en best mulig sjanse i arbeidslivet og at det knytter an til det brede virkemiddelapparatet som skal hjelpe den enkelte til en yrkesaktivitet tilpasset situasjonen og egne forutsetninger.

LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet. LO vil videre arbeide for at de uføre og midlertidig uføre beholder sitt behovsprøvde barnetillegg på 0,4 G per barn per år. En bør utvide muligheten for å kombinere arbeid og trygd og ved å lette veien tilbake til arbeid fra en trygdesituasjon.  Denne muligheten må ivaretas uten å utsette den enkelte for belastende prosesser om ikke tilbakevending til arbeidslivet skulle vise seg vellykket.  Også de uføretrygdede må få sin alderspensjon beregnet gjennom ny folketrygd.”

Like forvirret?

Forvirringen blir ikke mindre hos folk av at det er flere aspekter ved uføreytelsene som diskuteres samtidig. Uføres alderspensjon med levealdersjustering eller ikke, er et aspekt. Nivået på uføreytelsene for unge uføre har vært et annet. I tillegg kommer debatten om de generelle uføreytelsene til alle uføre.

– Alt dette blir surret sammen til en suppe. I debatten videre er det viktig å klarlegge om, og hvor, regjeringen vil kutte, og hvordan dette rammer den enkelte uføre. Vi står fast på LO-kongressens vedtak. Uføretrygd skal ikke levealdersjusteres – uføre har ingen jobb og kan derfor ikke velge å stå i arbeid lenger for å kompensere. Å spare penger på bekostning av unge uføre er avklart og uaktuell som politikk, sier nestleder i EL & IT Forbundet Vidar Hennum i en kommentar til den debatten som pågår.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.