Forslag til endring i energiloven

Publisert: 11.01.11

– innholdet kan være utdatert

– En effektiv beredskap er nødvendig for å ivareta samfunnets økende behov for stabil og kvalitetsmessig god energiforsyning. Forutsetningene og utfordringene for beredskapsarbeidet i norsk kraftforsyning har endret seg vesentlig siden energiloven ble vedtatt. Beredskapsreglene i energiloven bør nå endres slik at vi sikrer en effektiv kriseberedskap i alle ekstraordinære situasjoner som kan true kraftforsyningen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det har i lengre tid pågått et arbeid med sikte på oppdatering og modernisering av eksisterende lovverk og forskrifter innen kraftforsyningsberedskap. Gjeldende bestemmelser om beredskap i energiloven er preget av å være innrettet mot krigsskade og annen fysisk skade på kraftforsyningsanlegg.

Beredskapsarbeidet vil i fremtiden i større grad være knyttet til muligheter for større miljø- og naturkatastrofer, storulykker og terroranslag. Forventede klimaendringer kan gi nye utfordringer for beredskapen i kraftforsyningen. I tillegg kommer sårbarhet for brudd i IKT-avhengige tjenester og risiko knyttet til omfattende hærverk og sabotasje.

Endringsforslaget bringer loven i samsvar med det nye trusselbildet og styrker det rettslige grunnlaget for effektiv håndtering av ekstraordinære hendelser i fredstid. I tillegg foreslås det bestemmelser som skal sikre fortsatt levering av elektrisk energi og fjernvarme til forbrukerne i en overgangsperiode i tilfelle konkurs eller gjeldsforhandling i et nettselskap eller fjernvarmeselskap.

Tiltak og virkemidler for å håndtere den løpende kraftsituasjonen er allerede på plass i andre deler av lovverket.

Høringsfristen er 21. februar 2011.

Lenke til høringsutkastet finnes her.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.