Fornøyd med revidert budsjett

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen viderefører arbeid til alle som jobb nummer en, selv om arbeidsmarkedstiltakene etter vår mening burde vært ytterligere styrket i forslaget, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken.
Han mener at et blikk på situasjonen ute i Europa er en viktig påminnelse om hvor viktig og krevende det er å ha en god økonomisk styring av landet.
– Hovedoppgaven for den økonomiske politikken i etterkant av den internasjonale finanskrisen har vært å holde sysselsettingen oppe og drive arbeidsledigheten tilbake. Dette har den rødgrønne regjeringen lyktes godt med, og den viderefører arbeid til alle som jobb nummer en på en god måte i revidert nasjonalbudsjett, sier Solbakken.
LO er tilfreds med at regjeringen fortsatt er langsiktig i sin bruk av oljeinntekter med vekt på sysselsetting og situasjonen for konkurranseutsatt industri.  
– Vi må samtidig være oppmerksom på at situasjon på arbeidsmarkedet fort kan endre seg. Den varslede ledighetsnedgangen kan utebli fordi mange i utkanten av arbeidsmarkedet vil melde seg fremover. Det er også stor usikkerhet knyttet til innvandret arbeidskraft, som fortsatt ikke fullt ut fanges opp i arbeidsmarkedsstatistikken. Tilbakevending av innvandrere er noe som kan bidra til at arbeidsledigheten holdes oppe når sysselsettingen øker, advarer Solbakken.

Arbeidsmarkedstiltak


LO-nestlederen påpeker derfor at etter LOs syn er nivået på arbeidsmarkedstiltakene fortsatt for lavt.
– På kort sikt fordi ledighetsnedgangen kan stoppe opp,  men også fordi det er behov for et langsiktig høyere nivå for å klare ambisjonene for et inkluderende arbeidsliv. Den klare svekkelsen av arbeidsmarkedet de siste to årene har gjort det vanskeligere å integrere utsatte grupper, mener Solbakken.
Anstendig arbeidsliv
LO er svært fornøyd med at den rødgrønne regjeringen bruker revidert nasjonalbudsjett til å forsterke innsatsen for er mer seriøst arbeidsliv og styrker tiltakene mot useriøsitet og sosial dumping. Blant annet styrkes Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner.
 Dette er i tråd med det vi ba om i vårt brev til regjeringen i mars, sier Solbakken. Han viser til at flere avsløringer om brudd på Arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og bemanningsbyråer, nødvendiggjør et mer effektivt og synlig Arbeidstilsyn.

Solbakken er også fornøyd med at Regjeringen styrker:
• Arbeids- og velferdsetaten med 84,6 millioner kroner
• Forsvaret, inkludert Heimevernet, med 345 millioner kroner
• Kriminalomsorgens driftsbudsjett med 10 millioner kroner, noe som vil bedre bemanningen og øke tryggheten for innsatte og ansatte i fengslene
Les mer om revidert nasjonalbudsjett på regjeringen.no.