Foreslår kutt i tiltaksplasser

Publisert: 08.11.13

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen foreslår et tiltaksnivå på 69 700 tiltaksplasser i 2014, fordelt på om lag 12 000 plasser for ledige og om lag 57 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Færre tiltaksplasser gjør at Regjeringen sparer 203 millioner kroner. 

Tiltak som sovepute

Tiltaksnivået bør tilpasses situasjonen i arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedstiltak som bidrar til høyere kvalifikasjoner, kan øke overgangen til jobb etter at tiltaket er avsluttet. Samtidig kan deltakelse i arbeidsmarkedstiltak redusere jobbsøkingen og dermed føre til at det tar
lengre tid å komme tilbake til jobb. Når etterspørselen etter arbeidskraft øker, bør det derfor legges mer til rette for jobbsøking og formidling av ledige til nytt arbeid, skriver regjeringen i tilleggsproposisjon 1 S.

Nye permitteringsregler

Perioden som bedriften har lønnsplikt (arbeidsgiverperioden) under permittering, ble forlenget fra 5 til 10 dager ved minst 40 pst. permittering fra 1. januar 2012. Dersom arbeidstiden er redusert med mindre enn 40 pst., er arbeidsgiverperioden 15 dager. For å motvirke et unødig omfang av permitteringer, foreslår Regjeringen å forlenge arbeidsgiverperioden fra 10 til 20 dager med virkning fra 1. januar 2014.

Regelendringen omfatter nye permitteringer fra 1. januar 2014 og anslås å gi en innsparing på om lag 82 mill. kroner i 2014. 

Reduserer arbeidsgivers lønnsplikt

Regjeringen foreslår å redusere perioden arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt under permittering fra 30 til 26 uker, med virkning for nye permitteringer fra 1. januar 2014. Det innebærer at maksimal dagpengeperiode under permittering reduseres tilsvarende.

Regelendringen anslås å gi en innsparing på 26,5 mill. kroner i 2014. 

Det blir også mindre kostnader til permitteringer, ved at arbeidsgiver skal betale mer av permitteringsperioden, her skal det spares 147 millioner kroner.

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.