Flere midlertidige blir færre fast ansatte

Publisert: 25.03.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Flere midlertidige blir færre fast ansatte

Færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked blir resultatet av flere midlertidige stillinger. Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i jobb, ifølge en doktorgrad.

– Å være godt integrert i arbeidsmarkedet innebærer å ha en fast jobb. Muligheten til å bli godt integrert i arbeidsmarkedet ser ut til å være bedre i Norge, hvor det er vanskelig å ansette folk midlertidig, enn i Sverige, hvor dette er lett, forteller Jørgen Svalund.

Fafo-forskeren disputerte i november 2014 for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Her har han blant annet sett på hvordan regelverk for midlertidige stillinger har påvirket nordiske lands arbeidsmarked og innbyggernes tilgang til faste stillinger.

Forkjempere for enklere tilgang til midlertidige ansettelser viser gjerne til at dette vil senke arbeidsgivernes risiko for nye ansettelser. Dermed kan flere få prøve seg og sikre seg den verdifulle første jobberfaringen. Dette gjelder gjerne grupper i randsonen av arbeidslivet: unge, funksjonshemmede, innvandrere og i enkelte land kvinner.

Ifølge Svalund er dette en sannhet med en sterk slagskygge.

– Enkelte analyser tyder på at strengt stillingsvern kan ha en viss utestengningseffekt, så for noen personer kan dette være viktig for å få en fot innenfor. Men kostnaden er at desto flere arbeidstakere lettere blir «sittende fast» i dårlige jobber under dårlige vilkår, uten tilbud om å utvikle seg, forteller Fafo-forskeren.

Les mer om Fafo-forsker Jørgen Svalunds funn her: http://arbeidslivet.no/Lonn/Stillingsvern/Flere-midlertidige-blir-farre-fast-ansatte/

 

Nye bestemmelser for midlertidige ansettelser

Stortinget vedtok 24. mars nye bestemmelser for midlertidige ansettelser.

Det nye regelverket fastslår også at fast arbeid skal være hovedregelen. Samtidig åpnes det for bruk av midlertidig ansettelser i inntil 12 måneder uten vilkår. Det innebærer at arbeidsgiver kan bruke midlertidige ansettelser uten at arbeidets art er midlertidig eller klart avgrenset fra virksomhetens vanlige arbeidsoppgaver, noe som kreves i dagens regelverk. Arbeidsgiver skal i det nye lovverket stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet uten å oppgi grunn, videreføre ansettelsen i en midlertidig stilling på et annet grunnlag, eller ansette i fast stilling.

Midlertidige ansettelseskontrakter reguleres enten gjennom arbeidsmiljøloven (ansatte i privat, kommunal og fylkeskommunal sektor), eller gjennom tjenestemannsloven (statsansatte).  I det nåværende regelverket kan midlertidige ansettelser bare brukes når arbeidet på ulike vis kan oppfattes som tidsavgrenset. I tillegg kan en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe.

Et viktig spørsmål er hvordan man skal kontrollere at det nye  regelverket følges. Arbeidskontrakter, midlertidige og faste, er i utgangspunktet sivilrettslige. Det betyr at det er den enkelte arbeidstaker som må gå til sak dersom regelverket brytes.  Dette vil fortsatt gjelde. Men det nye regelverket legger i tillegg opp til at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at antallet midlertidige ansatte.

Les om endringene på arbeidslivet.nohttp://arbeidslivet.no/Lonn/Stillingsvern/Nytt-regelverk-for-midlertidige-ansettelser/

Les innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-208/4/

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.