Feriepenger, sykdom i ferien, overføring av ferie?

Publisert: 07.06.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I all hovedsak så er det ferieloven som avgjør hvilke rettigheter og plikter du har knyttet til ferie. De fleste tariffavtaler sikrer deg rettigheter utover det ferieloven gir. Dette gjelder ekstra feriedager og høyere feriepengesats.

Rettigheter og plikter i ferieloven

 1. Alle har rett til 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Som arbeidstaker har du altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Organiserte arbeidstakere med tariffavtale har en femte ferieuke. Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret har krav på en ekstra ferieuke.

 2. Du får ikke lønn i ferien, men har krav på feriepenger som tilsvarer 10,2 prosent av det du tjente (arbeidsvederlag) året før. Satsen for arbeidstakere med tariffavtale (den femte uka) er 12 prosent. De som er over 60 år har rett på minimum 12, 5 prosent. Arbeidsvederlag består av lønn, bonus og provisjonsbasert lønn.

 3. Blir du syk i ferien, har du rett på ny ferie fra første sykedag. Dette krever legeerklæring og 100 prosent sykemelding.

 4. All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker har for eksempel vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

 5. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller det er tale om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon. Eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er hvis arbeidsforholdet opphører i følge ferieloven § 11 tredje ledd.

 6. Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, også når han eller hun skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ut ferie i løpet av ferieåret.

 7. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om ferieavviklingen minst to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

 8. Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales (Ferieloven § 7. Tiden for ferie).

 9. Som arbeidstaker har du rett til å avvikle tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden).

 10. Arbeidsgiver skal drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker, og eller tillitsvalgt. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enig, har arbeidsgiver siste ordet (styringsrett).

 11. Tre ukers ferie i hovedferieperioden kan bare kreves av dem som starter i ny jobb innen 15. august i ferieåret. Starter en i ny jobb etter 30. september, har man likevel krav på minst en ukes ferie samme år.

 12. Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstaker ferieavvikling i oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsestiden er tre måneder eller mer. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

 13. Om du er i permisjon og mottar foreldrepenger etter folketrygdloven, kan ikke arbeidsgiver pålegge deg å avvikle ferien i hovedferieperioden.

Les også om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie på Arbeidstilsynets nettside.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.