Fem kjennetegn for sikkerhet

- innholdet kan være utdatert

I Arbeidervern nr 6 i fjor har bladet Arbeidervern satt søkelys på hva som karakteriserer en sikker organisasjon. De kom fram til disse fem punktene:

1. Organisasjonen er pålitelig


Virksomheten er godt planlagt og styrt, med gode rutiner og tydelige ansvars- og myndighetsforhold. Medarbeiderne har kompetanse til å håndtere arbeidsoppgavene, og kompetansen utvikles etter behov, gjennom opplæring og trening.

2. Organisasjonen er sensitiv


Virksomheten har prosedyrer, rutiner, praksis og en kultur som gjør at man oppdager og forstår mulige faresignaler innenfor eller utenfor virksomheten. Dette innebærer også at man klarer å sette sammen informasjon på nye måter, bruke nye tolkingsmodeller, og at medarbeidere klarer å fange opp informasjon selv på felter som ikke er deres definerte ansvarsområde.

3. Organisasjonen har proaktiv handlingsdyktighet


Virksomheten har kompetanse, rutiner og reaksjonsevne, slik at tilløp til farer stoppes før de utvikles til mer omfattende og alvorlige hendelser. Det innebærer også at organisasjonen må ha evne til improvisasjon, fordi det kan oppstå situasjoner som man ikke har forestilt seg eller har forberedt seg på.

4. Organisasjonen har reaktiv handlingsdyktighet


Virksomheten er i stand til å håndtere hendelser og ulykker som uansett måtte inntreffe.

5. Organisasjonen har evne til læring


Virksomheten er i stand til å registrere og analysere ulykker og hendelser. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for både formell og uformell erfaringsoverføring og læring. Samtidig tar virksomheten også lærdom av alt som går bra. Hvorfor går det bra, og hvilke rutiner og tiltak bidra til at man unngår uhell, skader og sykdom?
Les mer om dette og hva Per Morten Schiefloe, professor ved NTNU, sier om saken på arbeidstilsynet.no.