Færre får overtid og turnusordninger i fare

Publisert: 11.01.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Hvis utvalgets forslag blir gjennomført, blir enda flere arbeidstakere unntatt arbeidstidsreglene. Et flertall i utvalget vil nemlig innføre en ny stillingskategori som de kaller "delvis uavhengige stillinger".

Enkelte av medlemmene i arbeidstidsutvalget har tatt dissens. Det gjelder tidligere LO-advokat Ingeborg Moen Borgerud, Kristin Alsos fra Fafo og Pål Molander fra Stami. Mindretallet stiller seg ikke bak forslaget om å opprette en ny stillingskategori, men mener at dagens regelverk heller bør klargjøres.

Mindretallet anbefaler at kriteriene for bruk av særlig uavhengig stilling lovfestes. Mindretallet mener også at det kan være et alternativ at det skal stå i de ansattes arbeidskontrakter om de unntas fra deler eller hele arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven.

– Vi er glad for at utvalgets leder ved framleggingen så sterkt stadfester at arbeidsmiljøloven er en vernelov. Så ligger det forslag i rapporten som ser ut til å innebære en styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid, og som svekker tillitsvalgtes rolle. Dette – og andre forslag – må vi se nærmere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en kommentar til arbeidstidsutvalgets rapport.

Andre forslag i Arbeidslivsutvalgets rapport er:

Kveldsarbeid: Utvalget foreslår at dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan deler av arbeidet legges til tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid.

Arbeidstaker skal si seg villig til slikt arbeid i hvert enkelt tilfelle. I dag regnes arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00 nattarbeid, og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Turnus/helse: Utvalget foreslår å utvide mulighetene for en turnus som kalles medleverordning i helsesektoren.

Turnus/oljsektoren: Det foreslås endringer i turnusordninger i oljesektoren.

Les mer om utvalgets forslag på nettsiden til regjeringen.no

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.