EUs infrastrukturpakke

- innholdet kan være utdatert

Infrastruktur på energiområdet er viktig for økonomien og essensiell for å nå både 20-20-20 målene og målene knyttet til et fremtidig lavkarbonsamfunn med reduksjon i klimautslipp på 85-90 prosent innen 2050. Et veikart med ulike scenarier for 2050 vil bli foreslått neste år, skriver Energi Norge.
Forbedringer når det gjelder konsesjonsprosesser og finansiering løftes opp. Det pekes på behovet for nye investeringer i relasjon til de store vind offshoreprosjekter i Nordsjøen og Baltikum samt utvikling av fornybarpotensialet i Sør-Europa og Nord-Afrika. I denne sammenheng nevnes også utnyttelse av vannmagasinene i Alpene og de nordiske landene.
EUs forsyningssikkerhet står sentralt. Importavhengigheten når det gjelder olje og gass ventes å øke og det samme gjelder etterspørselen etter elektrisitet. Visjonen om et felles europeisk energimarked lar seg ikke realisere uten tilpasset infrastruktur. Et slikt marked, preget av transparens og konkurranse, vil stabilisere pris til kundene og sikre de nok energi. Utfordringene er større enn hva det enkelte medlemsland kan håndtere. Det er derfor nødvendig med en ny felles europeisk strategi og finansieringsspørsmålet må også løftes opp på et felles europeisk nivå.
Når det gjelder konsesjonsprosessene mener Kommisjonen de må bli mer effektive og åpne, blant annet for å øke tilliten i opinionen. Prosjekter som går over landegrensene møter ofte stor motstand fordi man ikke ser den lokale nytte.  Kommisjonen er bekymret over gjennomføringsevnen og peker også på at de økonomiske nedgangstider har medført forsinkelser. Dagens dokument er ment å være et hjelpemiddel for strategisk planlegging og gir også en metodikk for å identifisere prosjekter av europeisk interesse og er et verktøy for å sikre gjennomføring av planer. Også nødvendigheten av teknologiske forebedringer understrekes.
I kommunikasjonen foreslås et antall prioriterte korridorer som det haster med å få gjennomført for å tilfredsstille de målene som er satt. Basert på dette vil konkrete prosjekter av felles europeisk interesse bli identifisert i 2010. Disse prosjektene kan få nyte godt av EUs budsjettmidler. Det vil bli gitt vilkår med hensyn til tidsfrister og det forutsettes at miljølovgivning følges og at opinion høres. Regionalt samarbeid mellom landene favoriseres.

I elektrisitetssektoren er det følgende korridorer som prioriteres:

• En offshore grid I Nordsjøen og forbindelse til Nord- og Sentral-Europa for å transportere vindkraft til forbrukere i store byer og for å kunne lagre kraft i vannkraftanlegg i Alpene og Norden.

• Overføringslinjer i Sør-Vest Europa for å transportere kraft fra vind, sol og vann til resten av kontinentet.

• Styrking av det regionale nettet i Sentral Øst- og Sør-Øst Europa.

• Integrering mellom det baltiske og det europeiske markedet.

Finn mer stoff om dette på Energi Norge sine hjemmesider