EU: Ikke skyld på lønna!

- innholdet kan være utdatert

Diskusjonen om årsaker, virkemidler og løsninger i kjølvannet av finanskrisen går på høygir i EU. Europaparlamentets finanskomité behandlet for kort tid siden EUs seks tiltakspakker, også kalt ”six-pack”, som skal forhindre at tilsvarende skal skje igjen. ”Six-packen” inneholder mange forskjellige økonomiske og finansielle reguleringer som berører flere områder, ikke bare finanssektoren.
Europeisk fagbevegelse er bekymret for at enkelte av tiltakene i ”six-packen” skal gripe inn i nasjonal lønnsdannelse og den sosiale dialogen. Parlamentet vil behandle forslaget til ”Six-pack” i plenumsmøte i juni. Parallelt med dette pågår det tøffe forhandlinger i Hellas, Irland og Portugal om kriselån. EU og Det Internasjonale Pengefondets krav til mottakerlandene innebærer også angrep på lønnsdannelsen. 
Lønnsdannelsen i Europa ser derfor ut til å ha fått mye ufortjent oppmerksomhet i debatten om både årsaker og virkemidler i forbindelse med finanskrisen. De samme aktørene som, i det ene øyeblikket, øyner muligheten til inngripen i lønnsdannelsen har tidligere selv påpekt den manglende sammenhengen mellom lønnsdannelse og finanskrise.
Det Internasjonale Pengefondet (IMF) utga en rapport i 2010 hvor de peker på at økte lønnsforskjeller og svekket forhandlingsstyrke hos arbeidstakerne er viktige årsaker til finanskrisen. Det beste virkemidlet for å forebygge, mener IMF, er å redusere lønnsforskjeller og styrke arbeidstakernes forhandlingsmuligheter. EU har også sagt i en rapport at utviklingen i lønnskostnader ikke har hatt noen signifikant effekt på medlemslandenes eksportmuligheter.
Årsakene til at land som Hellas, Spania, Irland og Portugal har det vanskelig er svært forskjellige, men felles har de at det har lite med lønnsdannelse å gjøre. Likevel har vi den siste tiden sett mange regjeringer gå til drastiske kutt i lønn. Irland kuttet for kort tid siden landets nasjonale mistelønn med 1 Euro. Spania har kuttet lønnen til de offentlige ansatte med 5 prosent. Hellas kommer til å ha kuttet enda mer i de offentlige lønningene når de en gang kommer i mål med sine budsjettkutt.
Les mer på Europaportalen.se