Energistrategi for Europa

- innholdet kan være utdatert

Her er ETUCs 20 punkter:
1. Utvikle en europeisk solidaritetspaktfor energi
2. Garantere en sikker forsyning
3. Lage et demokratisk Europeisk Energibyrå for å fremme en felles europeisk energipolitikk av allmenn interesse, og bedre markedsregulering.
4. Sikre at strømregningene gir sosialt rettferdighet, rimelige priser, basert på reelle avkastninger og ikke på overdreven profitt.
5. Beskytte sårbare forbrukere og redusere strømregningen for lave og middels inntektsgrupper.
6. Gi rett til økonomiske virkemidler for å redusere utslippet av klimagasser.
7. Etablere ordninger for finansiering, regulering og effektivitet.
8. Integrerer sosiale og miljømessige kriterier i offentlige kontrakter for energi-infrastruktur og tildeling av EU-midler bare til selskaper med en solid miljøpolitikk.
9. Modernisere nettet og vedta et regelverk og økonomiske rammer som gir økning i nettkapasiteten, og fremmer energisparing.
10. Øke energisparing og energieffektivisering i industrien, bygg-og transportsektoren for å oppnå en reduksjon av totale primære energiforbruk med minst 20 prosent i det kommende tiåret gjennom en forpliktende energisparing for hver medlemsstat.
11. Etablere et program for å oppmuntre til investeringer i ny industrielle politikk basert på lav-karbon utslipp.
12. Etablere en renoveringsprogram for hele boligmassen.
13. Gi bærekraftig og rimelig offentlig transport.
14. Utvikle fornybar energi og andre altrnativer med lave CO2 utslipp som kombinert varme og kraft.
15. Etablere et direktiv om bærekraftig mobilitet som sikrer en bedre samordning av transport så vel som produksjons-og distribusjonssystemer.
16. Dra nytte av overgangen til lav karbon-økonomien for å skape flere arbeidsplasser.
17. Sikre en bærekraftig sysselsetting og forutse strukturelle endringer og unngå negative sosiale konsekvenser av et skifte mot en lav karbon økonomi.
18. Etablere et permanent samrarbeid med partene i arbeidslivet om sosiale og økonomiske virkninger av klimapolitikk.
19. Fremme menneskerettigheter, faglige rettigheter og demokrati ved å bruke dem som kriterier for offentlig finansiering.
20. Sikre høye helse-og sikkerhetsstandarder i energisektoren for å beskytte arbeidere og innbyggere.
Les hele energistrategien som den europeiske fagbevegelsen fremmer for EU på ETUC sine hjemmesider.