EL og IT-medlem vant mot Telenor i Høyesterett

- innholdet kan være utdatert

– Dette er en historisk viktig seier og viser tariffavtalens betydning som våpen mot «bruk og kast» av arbeidskraft, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl.

Oppsigelsen av et EL og IT-medlem i Telenor ble først kjent ugyldig av Sør-Trøndelag tingrett, og deretter av Frostating lagmannsrett. Telenor tok saken videre til Høyesterett, som nå har forkastet anken og gitt medlemmet medhold.

Full seier i Høyesterett for EL og IT forbundetHøyesterett kom til at Telenors praksis med begrenset utvelgelseskrets var i strid med ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen LO-NHO. Oppsigelsen av forbundets medlem ble kjent ugyldig, og Telenor ble dømt til å betale medlemmet og forbundets sakskostnader for alle instanser (totalt ca 1,2 million).

EL og IT-medlemmet har 32 års ansiennitet i bedriften. Ved nedbemanningen benyttet bedriften en veldig smal utvalgskrets begrenset til divisjon og lokasjon.

– Høyesterett fremhever at det å følge ansiennitetsprinsippet vil kunne innebære at arbeidsgivere må håndtere omfattende utvelgelsesprosesser. Arbeidsgiver kan ikke legge opp til prosesser som fører til at ansiennitetsprinsippet helt mister sin betydning eller blir vesentlig svekket, sier Esben Smistad, konserntillitsvalgt i Telenor.

LO-advokaten Karl Inge Rotmo, som førte saken på vegne av EL og IT-medlemmet, mener dommen må leses i sammenheng med Høyesteretts dom i Skanskasaken fra i vår.

– I begge dommene slår Høyesterett fast at arbeidsgivere som er bundet av Hovedavtalen har påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge ansiennitet ved nedbemanning. I begge dommene fremhever Høyesterett at ansiennitetsprinsippet er utgangspunktet ved den konkrete utvelgelsen av arbeidstakere, og vurderingen må med andre ord begynne der, sier Rotmo.

Honnør og takk fra forbundet-For vårt medlem har saken vart siden høsten 2016 og hun er ei tøff dame som har stått i det ved gjentatte seire og gjentatte anker, sier Wahl.

– Saken har vært arbeidskrevende for forbundet og de tillitsvalgte i Telenor. Samtidig har det vært godt å oppleve hvordan medlemmer og tillitsvalgte fra Kristiansand i Sør til Svalbard i nord, har bidratt som vitner, med sakkunnskap og solidaritet, sier Wahl.

– Vi på forbundskontoret vil rette en stor takk til alle sammen. Vi må også bemerke innsatsen og engasjementet til LO-advokatene Karl Inge Rotmo som var medlemmets prosessfullmektige og Rune Lium som var EL og IT Forbundet prosessfullmektige. Gratulerer til trønderne, sier Wahl.

Til pressen – ytterligere kommentarer: Karl Inge Rotmo, 906 52 975.